" /> Dozvole za građenje i prostorno uređenje - Invest Croatia

Dozvole za građenje i prostorno uređenje

GRADITELJSTVO

ISHOĐENJE DOZVOLA – POSTUPAK (samo za informativne svrhe):

NAMJENA PARCELE
Provjera da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena se može napraviti u relevantnom prostornom planu. Prostorne planove možete pogledati u Informacijskom sustavu prostornog uređenja https://ispu.mgipu.hr/

LOKACIJSKA INFORMACIJA
Pismena informacija o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu može se dobiti od nadležnog ureda za prostorno planiranje i gradnju u obliku lokacijske informacije.

DOKAZ PRAVNOG INTERESA
Ukoliko je prema dokumentu prostornog uređenja moguća željena gradnja/rekonstrukcija, potrebno je pribaviti dokaz o pravnom interesu za gradnju. Dokaz pravnog interesa mogu biti slijedeći dokumenti:
– izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
– predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja
– odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja,
– ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
– pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine,
– pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA
Izrada glavnog projekta predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

LOKACIJSKA DOZVOLA
Lokacijska dozvola izdaje se iznimno za niže navedene zahvate u prostoru:
– eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,
– rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika,
– određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina,
– zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem,
– etapno i/ili fazno građenje građevine,
– složeni zahvat u prostoru
– građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja i
– građenje građevina ako to stranka zatraži.

Izdavanje lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke uz koji se prilažu:
– idejni projekt u elektroničkom obliku
– opis idejnog projekta ovjeren od projektanta,
– rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
– rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša
– potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne:
– podnese zahtjev za davanje koncesije,
– podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju,
– podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
– podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno
– pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojega se ne izdaje akt za građenje.
Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Da bi se pristupilo gradnji/rekonstrukciji objekta potrebna je građevinska dozvola. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor, a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine. Zahtjev se može podnositi i u elektroničkom obliku.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:
– glavni projekt u elektroničkom obliku
– ispis glavnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata,
– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),
– potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),
– dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,
– dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
– dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.
Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.

E-DOZVOLA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je sustav ‘e-dozvola’ kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem. Poveznica

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA, ISKOLČENJE I OZNAČAVANJE GRADILIŠTA
Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine i ograditi i označiti pločom gradilište. Početak ili nastavak građenja mora se pisano prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije početka ili nastavka građenja.

ROK ZA DOVRŠENJE ZGRADE
Zakonom o gradnji propisuje da, ovisno o skupini u koju je razvrstana, zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u određenim rokovima.

ENERGETSKI CERTIFIKAT
Prije izdavanja uporabne dozvole vlasnik zgrade je dužan ishoditi energetski certifikat zgrade.

UPORABNA DOZVOLA
Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:
– fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta,
– podaci o sudionicima u gradnji,
– pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
– završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
– izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevisnkom dozvolom odnosno glavnim projektom ),
– geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku.,
– dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole
– energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

PROSTORNO UREĐENJE

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOGA UREĐENJA (ISPU)
Informacijski sustav prostornog uređenja je aplikacija Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koja u jednu cjelinu spaja Geoportal, Katastar i prostorne planove što krajnjem korisniku tj. svakom građaninu omogućava jednostavan pristup informacijama o pravilima korištenja prostora, planovima koji su u izradi te izvješćima o javnim raspravama.
Poveznica