Osnivanje društva

Strani investitori mogu stjecati vlasništvo i dionice dioničkih društava. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je 200.000 kuna, a nominalna vrijednost po dionici ne može biti manji od 10 kuna. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 20.000 kuna, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. Prije upisa društva u sudski registar osnivač mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu uloga koji uplaćuje u novcu (tj. 5.000 kuna), s time da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od upisa u sudski registar.

Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala takvog društva iznosi 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1 kune. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi Zakona o trgovačkim društvima.

Kako bi se ubrzao i pojednostavio postupak osnivanja društva, Vlada Republike Hrvatske osnovala je HITRO.hr servis koji, s više od 60 ureda, u potpunosti pokriva teritorij Hrvatske. HITRO.hr ubrzava postupak, čineći djelatnost državne uprave učinkovitijom, fleksibilnijom i transparentnijom, omogućavajući strankama osnivanje društva u roku od osam radnih dana. Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.hr ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku od 24 sata.

Shema uspostavljanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću pomoću HITRO.hr:

PRVI KORAK
FINA
DRUGI KORAK
JAVNI BILJEŽNIK
TREĆI KORAK
FINA
ČETVRTI KORAK
FINA
Ime društva Ovjera dokumenata Predaja dokumentacije /
Uplata pristojbi /
Prijava DZS-u
Otvaranje računa /
e-Mirovinsko /
e-Zdravstveno /
Društvu prvo morate odabrati ime. HITRO.hr može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom. Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr. “Tvrtka” je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.hr. Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, HITRO.hr će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka). Ukoliko je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. HITRO.hr će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana. Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno).

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima iz travnja 2019. omogućit će osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem, bez punomoćnika. Naime, Zakon predviđa mogućnost da osnivači ili jedan osnivač društva osnuje jedno od navedenih društava putem internetske stranice sudskog registra. Ove će zakonske izmjene, čija se implementacija očekuje uskoro, dodatno pojednostaviti i pojeftiniti osnivanje trgovačkih društava.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr