" /> Osnivanje društva - Invest Croatia

Osnivanje društva

Strani investitori mogu stjecati vlasništvo i dionice dioničkih društava. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je 200.000 kuna, a nominalna vrijednost po dionici ne može biti manji od 10 kuna. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 20.000 kuna, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. Prije upisa društva u sudski registar osnivač mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu uloga koji uplaćuje u novcu (tj. 5.000 kuna), s time da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od upisa u sudski registar.

Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala takvog društva iznosi 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1 kune. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi Zakona o trgovačkim društvima.

Kako bi se ubrzao i pojednostavio postupak osnivanja društva, Vlada Republike Hrvatske osnovala je HITRO.hr servis koji, s više od 60 ureda, u potpunosti pokriva teritorij Hrvatske. HITRO.hr ubrzava postupak, čineći djelatnost državne uprave učinkovitijom, fleksibilnijom i transparentnijom, omogućavajući strankama osnivanje društva u roku od osam radnih dana. Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.hr ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku od 24 sata.

Shema uspostavljanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću pomoću HITRO.hr:

PRVI KORAK
FINA
DRUGI KORAK
JAVNI BILJEŽNIK
TREĆI KORAK
FINA
ČETVRTI KORAK
FINA
Ime društva Ovjera dokumenata Predaja dokumentacije /
Uplata pristojbi /
Prijava DZS-u
Otvaranje računa /
e-Mirovinsko /
e-Zdravstveno /
Društvu prvo morate odabrati ime. HITRO.hr može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom. Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr. “Tvrtka” je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.hr. Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, HITRO.hr će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka). Ukoliko je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. HITRO.hr će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana. Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno).

Od kraja 2019. godine moguće je online osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) putem sustava START (www.start.gov.hr). Novi sustav omogućuje poduzetnicima u Hrvatskoj osnivanje tvrtke u nekoliko dana uz znatno manje troškove.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr