" /> Porezni i carinski sustav - Invest Croatia

Porezni i carinski sustav

Porezni sustav

Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s preko 60 država.

Osnovni oblici poreza u poreznom sustavu Republike Hrvatske:

Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit je:

 • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn ili
 • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kn.​

Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20

10% i 18%
Porez na dobit po odbitku:​

 • 15% opća stopa; i za nastupe inozemnih izvođača
 • 10% za dividende i udjele u dobiti i za nastupe inozemnih izvođača,
 • 20% na sve usluge te na sve vrste naknada oporezivih prema ovom članku, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20

10%

15%

20%

Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata, kao i porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka plaća se po stopi od 10%.

Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20

10%
Porez na dohodak i prirez

 Porez na dohodak:

 • 20% do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)
 • 30% iznad 360.000,00 kn godišnje (iznad 30.000,00 kn mjesečno)

Osim poreza na dohodak, porezni obveznik plaća i prirez porezu na dohodak koji propisuju općine i gradovi. Osnova za izračun prireza je iznos poreza na dohodak. Stope prireza su (kao što je prikazano u nastavku) od 0% do 18%, a najviša stopa primjenjuje se samo u Zagrebu (18%).

Stope prireza porezu na dohodak:

 • Općina do 10%
 • Grad ispod 30.000 stanovnika do 12%
 • Grad iznad 30.000 stanovnika do 15%
 • Grad Zagreb do 18%

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17​

Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20

20% i 30%

 

 

0%-18%

 

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Prilikom izračunavanja PDV-a primjenjuju se tri stope:

 • 25% je opća stopa
 • PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

b) novine« i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine« i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla,

d) dječje sjedalice za automobile, dječje pelene te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu,

f) ulaznice za koncerte,

g) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu,

i) urne i ljesove,

j) sadnice i sjemenje,

k) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

l) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

 

 • PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:
 • a) sve vrste kruha,
 • b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,
 • c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,
 • d) lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,
 • e) medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 • f) kinoulaznice,
 • g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,
 • h) znanstvene časopise.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20

25%
Porez na promet nekretnina

Stopa poreza na promet nekretnina je 3% i plaća ga kupac.

Porezna osnovica je tržišna vrijednost imovine u vrijeme porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se ostvaruje ili se može postići na tržištu u trenutku porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prijenos nekretnina ne smatra se stjecanjem nekretnina za koje se plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zakon o porezu na promet nekretnina NN 115/16, 106/18

3%

Carinski sustav

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Unije. Ulazak Republike Hrvatske u jedinstveno carinsko područje Unije znači da je 1. srpnja 2013. godine ukinut sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica. Robna razmjena domaće robe između osoba u različitima članicama EU ne smatra se uvozom i nije predmet carinskih procedura i nadzora.

Predmet carinskog nadzora je roba koja se unosi iz zemalja koje nisu članice Europske Unije i koja podliježe mjerama carinskog nadzora od trenutka njezina unosa, te je za istu potrebno zahtijevati carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe. Dana 1. svibnja 2016. započela je primjena novog Carinskog Zakonika prema Uredbi EU 952. Budući da primjena odredaba Zakonika zahtjeva izradu novih aplikacija, odnosno doradu postojećih aplikacija, Provedbenom odlukom Komisije 2014/255/EU od 29. travnja 2014. donesen je Program rada koji sadržava popis elektroničkih sustava zbog čije prilagodbe je nužno prijelazno razdoblje.

Napominjemo da su podaci o hrvatskom poreznom sustavu ažurirani prema poreznoj reformi koja je stupila na snagu 1. siječnja 2021.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Ministarstvo financija Republike Hrvatske:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5,

10 000 Zagreb

Telefon: 01/4591 333

mfin.gov.hr