" /> Zapošljavanje - Invest Croatia

Zapošljavanje

Glavni zakonodavni okvir o radnom odnosima utvrđen je Zakonom o radu. Odredbe iz tog zakona garantiraju sigurnost i za poslodavca i za radnika. Neka specifična pitanja poput (zdravstvenog osiguranja i obrazovanja) su detaljnije uređena posebnim zakonima ili međunarodnim ugovorima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih zakonom. Poslodavac, udruge poslodavaca i sindikati mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti uvjete rada nepovoljnije od uvjeta određenih Zakonom o radu, samo ako ih taj ili poseban zakon na to izričito ovlašćuju. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako Zakon o radu ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Svaki poslodavac koji zapošljava više od dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti Pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19