" /> Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu
Adresa
Matični broj
OIB
Osoba ovlaštena za zastupanje
Datum objave 26.11.2012.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta
Projekt
Naziv projekta Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu
Naziv projekta Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu
Svrha i cilj projekta

Namjena građevina na predmetnoj čestici je pretežito javna i društvena – za potrebe kulture. Kulturna namjena obuhvaća Hrvatski povijesni muzej (HPM).

Izvodi se rekonstrukcija industrijske zgrade Tvornice duhana na uglu Klaićeve i Hochmanove, te prenamjena u javnu – za kulturu, za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja u cilju očuvanja povijesnih, graditeljskih i oblikovnih obilježja zgrade koja je zaštićena kao kulturno dobro. Stara Tvornice duhana u cijelosti ima javnu kulturnu namjenu – Hrvatski povijesni muzej (predmet ovog zahtjeva, tj. ETAPA 2). Sastoji se od prizemlja, dvije etaže i potkrovlja. Ispod zgrade u središnjem dijelu njenog sjevernog dijela izvode se dvije podzemne etaže za spoj sa muzejskim depoom u etaži -02 (izveden u ETAPI 1). Zgrada je smještena uz sjeveroistočni obod
parcele – Klaićevu i Hochmanovu ulicu, tlocrtne dispozicije u obliku slova “L”.

Novoprojektirani kompleks poslovno-kulturne građevine temeljen je sa ciljem atraktivne pojavnosti, vizualne dinamičnosti i suvremene prostorne organizacije, a odabirom materijala sugerirana je visoka razina arhitektonskog oblikovanja i trajna kvaliteta. Objekt na novoformiranom trgu i otvaranje pogledu reprezentativnih pročelja Tvornice duhana Zagreb (HPM).

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Predmetna parcela k.č. 3929/1 K.O. Črnomerec se nalazi u rubnoj južnoj zoni povijesne graditeljske cjeline Donji grad i omeđena je sa sjevera Klaićevom ulicom, sa istoka Hochmanovom ulicom, sa juga Jagićevom ulicom te sa zapada blokovskom strukturom k.č. 3929/4 i k.č. 3930 kao uličnim česticama i k.č. 3929/5 K.O. Črnomerec kao dvorišnom česticom. Postojeća izgradnja u zoni obuhvata tvori cjelinu izduženog bloka sa susjednim građevinskim česticama i manifestira se kao ugrađena građevina.

Postojeća izgradnja sastoji se od sjeveroistočne stare zgrade Tvornice duhana i jugozapadne nove zgrade Tvornice duhana.

Građevina se sastoji od nižeg aneksa i višeg korpusa koji su povezani samo na 1. katu. Niži aneks je smješten uz zapadni rub parcele i ima dvije podrumske etaže, prizemlje i tri kata. U 1. etapi izvest će se poslovnokulturna građevina s podzemnom garažom, trafostanicom, muzejskim depoom, diesel agregatom, toplinskom i sprinkler stanicom u Jagićevoj GBP-e 23.216,80 m2 s osiguranih 265 PGM; u 2. etapi izvest će se rekonstrukcija Tvornice duhana Zagreb uz prenamjenu u Hrvatski povijesni muzej u Klaićevoj 13, GBP-e nadzemno 9.724,72 m2 i podzemni spoj s muzejskim depoom u etažama -1 i -2 nove zgrade, GBP-e podzemno 180,94 m2.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javne nabave
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 126.000.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 27 godina