" /> KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA - Invest Croatia
Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv KBC Rijeka
Adresa
Matični broj
OIB
Osoba ovlaštena za zastupanje
Datum objave 17.02.2014.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta
Projekt
Naziv projekta KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Naziv projekta KBC Rijeka
Svrha i cilj projekta

Osnovni razlog pristupa izradi ovog  projekta  je objediniti tri nefunkcionalne lokacije sa dotrajalim, derutnim građevinama,  u kojima djeluje KBC RIJEKA, na  jednu lokaciju,  lokaciju Sušak, radi postizanja znatne  uštede,  jednostavne i lakše komunikacije, brze intervencije, naročito u cilju  funkcionalne povezanosti  i veće učinkovitosti u žurnom pružanju zdravstvenih usluga.

U navedenim  građevinama  planira se smještaj cca 1.000 bolesničkih postelja, organizacija polikliničkih, dijagnostičkih i terapijskih sadržaja.  Predviđena je dnevna bolnica s jednodnevnom  kirurgijom,  centralni OP blok sa 12 OP dvorana  i 9 OP dvorana u okviru zasebnih funkcionalnih cjelina, centralna jedinica intenzivnog liječenja (JIL), hitna medicinska služba, laboratorijska dijagnostika, sadržaji medicinske opskrbe: ljekarna, transfuzija, bolnička kuhinja i praonica rublja, sadržaji uprave, nastave i istraživanja.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Temeljem važećih Zakona u području zaštite zdravlja, Klinički bolnički centar Rijeka (u nastavku: KBC RIJEKA) organiziran je i djeluje kao jedan od pet kliničkih bolničkih centara u Republici Hrvatskoj. Kao takav, KBC RIJEKA predstavlja zdravstvenu ustanovu najviše, tercijarne razine zdravstvene djelatnosti koja pruža zdravstvene usluge pacijentima s područja Sjevernog Jadrana, Primorsko-goranske županije i šire.

KBC Rijeka smještena je na tri lokacije u gradu Rijeci:

  1. lokacija Rijeka, smještena na rubu užeg gradskog središta,
  2. lokacija Sušak, smještena u neposrednoj blizini Sveučilišnog kampusa na Trsatu,
  3. lokacija Kantrida, smještena na zapadnom dijelu  grada, samo  kao Dječja bolnica,

Budući da lokacijska rascjepkanost KBC RIJEKA bitno utječe na racionalnost i ekonomičnost poslovanja i stvara prepreku daljnjem razvoju, smještaj KBC-a određen je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke i planom uređenja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu. Lokacija Sušak,  zauzima površinu od 8,4 hektara, koja obuhvaća postojeći bolnički kompleks i dio površine bivše vojarne Trsat namijenjene razvoju KBC-a. Planirana bruto površina izgradnje bolničkih građevina kompleksa iznosi 147.000 m² (bez podzemnih garaža), u cijelosti prema suvremenim standardima i uz rekonstrukcijske zahvate na postojećoj Glavnoj zgradi koja je zaštićena kao kulturno dobro, građevine Poliklinike i građevine HMS, koje se privode novoj namjeni.

Na ovaj način, osim podizanja kvalitete zdravstvene usluge, novi KBC RIJEKA izravno se povezuje s kompleksom Sveučilišnog kampusa što je izuzetno važno budući KBC RIJEKA predstavlja i nastavnu bazu medicinskog fakulteta.

Temeljem projektne dokumentacije, novi kompleks KBC RIJEKA gradit će se u fazama koje obuhvaćaju sljedeće funkcionalne i graditeljske cjeline:

  1. građevina termoenergetskog bloka, centralne kuhinje i servisnog pogona  te višekatno nadzemno parkiralište,
  2. zgrada Dječje bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo,
  3. Centralna bolnička građevina (poliklinika, stacionar i dr.),
  4. rekonstrukcija postojeće Glavne zgrade bolnice za potrebe nastave, uprave, medicinske opskrbe, ljekarne, klinike za psihijatriju i dr.

Privatni partner ima obavezu održavanja svih objekata na katastarskim česticama zone obuhvata.

Prilikom provedbe projekta JPP-a, privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje te rizik raspoloživosti javne građevine.

NAPOMENA: Sukladno daljnjem razvoju projekta Informacija o namjeri provedbe će se sukcesivno nadopunjavati.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Natjecateljski dijalog
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 2.572.144.000 HRK (bez PDV-a)
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30-35 godina