Institucionalni okvir javno-privatnog partnerstva

Temeljem Zakona o izmjenama zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 114/2018) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zaduženo je za ocjenu, odobravanje i praćenje provedbe projekata JPP-a, vođenje Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu, prijenos znanja i primjenu najbolje međunarodne prakse.

Kada je riječ o političkim okvirima provedbe javno-privatnog partnerstva, u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta provedba politike javno-privatnog partnerstva, a u nadležnosti Ministarstva financija je provedba politike koncesija.

U pripremi i provedbi projekata JPP-a, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ključnu ulogu ima Ministarstvo financija, kao tijelo koje daje suglasnost na projekte JPP-a u vezi njihove usklađenosti s proračunskim projekcijama i planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima propisanim posebnim propisima, kao i o financijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga projekta. U tom smislu oba ministarstva čine funkcionalnu cjelinu, a sam proces odobravanja projektnih prijedloga uključuje i ostala resorna ministarstva, kao i nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru čijih su područja nadležnosti usvojeni sektorski razvojni planovi i strategije sa zacrtanim ciljevima i očekivanim učincima predloženog projekta.

U postupku odabira privatnog partnera, Zakon o JPP-u upućuje na propise iz područja javne nabave. Stoga, značajne uloge imaju Uprava za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (izobrazba, nadzor postupaka dodjele i provedbe ugovora o javnoj nabavi), te Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva kao prvostupanjsko tijelo, te Upravni sud kao drugostupanjsko tijelo nadležno za rješavanje u istim postupcima.

U okviru europske investicijske politike, omogućeno je kombiniranje JPP-a i fondova EU, te u postupku odobravanja takve vrste projekata ključnu ulogu osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija ima i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr