" /> Europski programi pomoći - Invest Croatia

Europski programi pomoći

U području javno-privatnog partnerstva do sada je korištena pomoć u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i provedena su dva projekta:

1) U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA), Agencija je u 2010. godini uspješno provela twinning light projekt “Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za javno-privatno partnerstvo”

2) Drugi twinning light projekt kojeg je Agencija bila korisnik u okviru IPA 2008 je “Daljnje jačanje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj” koji je završen u ožujku 2013.g.

Bivša Agencija za investicije i konkurentnost bila je korisnik projekta “Instrumenti za kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” koji je financiran iz programa Europske unije omotnice Prijelaznog instrumenta za Hrvatsku. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosila je 145.300,00 eura. Naručitelj je bila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), a ugovaratelj ESCO Grupa d.o.o. Projekt je započeo 24. listopada 2016. a završio 24. travnja 2017. godine.