" /> Proces JPP-a - Invest Croatia

Proces JPP-a

 

  1. Javno tijelo izrađuje program javnih investicija za razdoblje od 3-5 godina. Kada se započinje s pripremom konkretnog projekta iz programa javnih investicija tada javno tijelo Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavlja Informaciju o namjeri provedbe projekta.
  2. Odmah po dostavi Informacije, javno tijelo može odabrati savjetnika za pripremu projekta i s njim u suradnji pripremiti tzv. Prijedlog projekta koji mora minimalno sadržavati Komparator troškova javnog sektora i prijedlog JPP ugovora i ostalu dokumentaciju.
  3. Prijedlog projekta dostavlja se ministarstvu u dva primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost.
  4. Ministarstvo financija, ukoliko ocijeni pozitivnim, izdaje suglasnost na prijedlog projekta u odnosu na sukladnost predviđenih neposrednih financijskih obveza javnog tijela s proračunskim planovima i projekcijama.
  5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrava prijedlog projekta JPP-a za koji ocijeni da ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta JPP-a i za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva financija. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje odobrenje u roku 10 dana od dana zaprimanja suglasnosti Ministarstva financija.
  6. Nakon dobivenog odobrenja od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tj. nakon što je projekt dobio status JPP projekta, javno tijelo može započeti s postupkom javne nabave, tj. izborom privatnog partnera.
  7. Nakon provedenog postupka javne nabave, sa izabranim najpovoljnijim partnerom sklapa se ugovor o javno-privatnom partnerstvu.
  8. Nakon stupanja na snagu sklopljenog ugovora o JPP-u (obično nakon sklapanja svih ugovora o financiranju) započinje razdoblje eksploatacije, tj. provedbe projekta.
  9. Po dospijeću ugovora o JPP-u, privatni partner prenosi javnu građevinu u vlasništvo javnom partneru bez naknade.

Ako je prijedlog projekta JPP-a nepotpun, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će zaključkom na to upozoriti javno tijelo i odrediti rok od 15 dana za otklanjanje nedostataka, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Ako javno tijelo u roku od 15 dana ne dopuni dokumentaciju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će dostavljeni prijedlog projekta JPP-a odbaciti.

Sukladno članku 18. Zakona o JPP-u javni partner dužan je u roku od 6 mjeseci od dana upisa ugovora o JPP-u u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostaviti prvo izvješće o provedbi projekta JPP-a, koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom od strane javnog i privatnog partnera. Sadržaj izvješća je propisan člankom 11. i Prilogom III. Uredbe o provedbi projekata JPP.

PROCEDURA KOMBINIRANOG FINANCIRANJA JPP-A I ESI FONDOVA

U financijskom razdoblju od 2014. – 2020.g. moguće je kombinirati sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatno partnerstvo. Više