" /> HAMAG-BICRO - Invest Croatia

HAMAG-BICRO

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

https://hamagbicro.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potiče osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva, ulaganje u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoj subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija.

JAMSTVA

HAMAG-BICRO izdaje jamstva subjektima malog gospodarstva. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Trenutno HAMAG-BICRO nudi tri različita programa jamstva koje je odobrila Vlada Republike Hrvatske.

ESIF JAMSTVA

INDIVIDUALNA

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) pojedinačna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U skladu s ovim financijskim instrumentom, HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga. Najmanji iznos jamstva je 150.000,00 eura, a maksimalni iznos jamstva 1.000.000,00 eura (za obrtna sredstva), ili 2.000.000,00 eura (za investicije). Maksimalna stopa jamstva do 65% iznosa glavnice kredita (za obrtna sredstva) odnosno 80% iznosa glavnice kredita (za investicije). Plaća se premija rizika od 0,25% do 1% od iznosa jamstva.

OGRANIČENA PORTFELJNA JAMSTVA

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) ograničena portfeljna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Financijska institucija će ostvariti portfelj kredita ili leasinga subjekata malog gospodarstva, a u okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će financijskoj instituciji pokriti dio glavnice i ugovorene kamate dijela kredita ili leasinga uključenih u portfelj izdavanjem jamstva kroz potpisivanje Sporazuma o suradnji. Iznos jamstva iznosi do 150.000,00 eura. Maksimalna stopa jamstva je do 80% iznosa glavnice kredita. Uključeni su investicijski krediti i krediti za obrtna sredstva. Ne plaća se premija rizika.

NACIONALNA JAMSTVA

PLUS

Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti. Izdaju se jamstva kako za investicije i obrtna sredstva, tako i za kupovinu poslovnih udjela. Maksimalan iznos jamstva iznosi  1.000.000,00 eura odnosno do 50% glavnice kredita kod refinanciranja. Za kupnju poslovnih udjela maksimalni iznos jamstva iznosi 50.000,00 eura odnosno 80% glavnice kredita (za mikro subjekte malog gospodarstva) te 2.000.000,00 eura odnosno 60% glavnice kredita (za male i srednje subjekte malog gospodarstva).

ZAJMOVI

ESIF ZAJMOVI

Financijski instrument namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt malog gospodarstva već planiraju isti osnovati.

ESIF MALI ZAJAM ZA INVESTICIJE

Iznos zajma je od 25.000,01 do 50.000,00 eura, s kamatama u rasponu od 0,5% do 1,5%, ovisno o mjestu ulaganja. Rok otplate je do 10 godina, uključujući poček. Ne obračunava se naknada za obradu zajma.

ESIF MIKRO ZAJAM ZA INVESTICIJE

Iznos zajma je od 1.000 do 25.000 eura, s kamatama u rasponu od 0,5% do 1,5%, ovisno o mjestu ulaganja. Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček. Ne obračunava se naknada za obradu zajma.

ESIF MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Iznos zajma je od 1.000 do 25.000 eura, s kamatama u rasponu od 1,5% do 3,5%, ovisno o mjestu ulaganja. Rok otplate je do 3 godine, uključujući poček. Ne obračunava se naknada za obradu zajma.

BESPOVRATNE POTPORE

INOVACIJSKI VOUCHERI

Osnovna svrha Poziva je sufinanciranje troškova poduzetnicima za ugovorene usluge koje im isporučuju Znanstveno istraživačke organizacije za potrebe inovativnih i/ili razvojnih projekata. Vrijednost nepovratnih sredstava varira od 10.000,00 kuna do 75.000,00 kuna.

Prijave se primaju od  21. svibnja 2018. do 29. lipnja 2020. ili do iskorištenja sredstava.

INOVACIJE NOVOSNOVANIH MSP-ova – II FAZA

Poziv Inovacije novovosnovanih MSP-ova – faza II namijenjen je novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Kandidati koji ispunjavaju uvjete su mikro, mala i srednja poduzeća koja nisu starija od 36 mjeseci. Vrijednost potpore varira od 150.000,00 do 1.400.000,00 kuna.

Poziv je objavljen 15. veljače 2019. i otvoren je do 29. lipnja 2020. godine.

ZNAKOVI KVALITETE

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Najviša vrijednost vaučera je 75.000,00 kuna.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020.

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA – FAZA 2

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 100.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća je 85 %, a  za srednja poduzeća 65 %.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020.

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SL. NORME)

Cilj Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 50.000,00 kuna, a najviši 380.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore za mikro i malo poduzeće je 85 %, a za srednje poduzeće 65 %.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020.

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Cilj Poziva je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu      europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 20.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore za mikro i malo poduzeće je 85 %, a za srednje poduzeće 65 %.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020.

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – FAZA II

Cilj ovog Poziva je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 kuna.

Dostava prijedloga projekata je od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

INTEGRATOR

Cilj poziva je potaknuti suradnja mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

Indikativni datum objave je u 2019. godini.

EUROSTARS

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Njime se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Najava poziva: Q1 2020.

EUREKA

EUREKA je tržišno orijentiran program koji pomaže u izgradnji partnerstva kroz zajedničke međunarodne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. U Hrvatskoj su prihvatljivi prijavitelji mikro, mala, srednja i velika poduzeća u suradnji s minimalno jednim partnerom iz zemlje članice EUREKA programa. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi za mala poduzeća 60%, za srednja poduzeća 50% i za velika poduzeća 40%, ali najviše do 200.000, 00 eura.

Najava poziva: Q2 2020.

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA (ENGL. PROOF OF CONCEPT, SKRAĆENO POC)

Program PoC daje podršku inovacijama u najranijoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn. Intenzitet sufinanciranja je za mikro i mala poduzeća 70%, a za srednja poduzeća 60%. Prihvatljive aktivnosti su izrada prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti, te provjera i zaštita intelektualnog vlasništva. Dodatne prihvatljive aktivnosti su analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study), te izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Najava poziva: Q2 2020.