Mjere aktivne politike zapošljavanja

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

1.POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:
• osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
• posebne skupine nezaposlenih s radnim stažem,
• osobe s invaliditetom,
• Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su oni:

 • kojima će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci,
 • koji su zaposlili najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci,
 • koji u posljednjih 12 mjeseci nemaju neopravdan pad broja zaposlenih
 • Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
 • Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage,
 • koji nemaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.

Trajanje: 12 mjeseci.

Financiranje: Poslodavcu se sufinancira trošak rada osobe koju zapošljava (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom).

2. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Državne potpore za usavršavanje namijenjene su poslodavcima koji zbog promjena proizvodnih procesa, prelaska na nove tehnologije ili nedostatka kvalificirane radne snage imaju potrebu dodatno osposobiti svoje zaposlenike.

Potpora se dodjeljuje za programe općeg (prenosive vještine koje se mogu iskoristiti kod drugog poslodavca) i posebnog usavršavanja (neprenosive vještine specifične za tog poslodavca).

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ako se zapošljavaju u razdoblju od najmanje 12 mjeseci,
 • zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca, uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
 • zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda,
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:
• poslodavci koji djeluju profitno i izrade troškovnik usavršavanja te ima dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

Trajanje: najduže 6 mjeseci

Financiranje: Poslodavcu se dodjeljuju sredstva na temelju izrađenog troškovnika usavršavanja te se sufinancira do 70% troškova usavršavanja. Maksimalni iznos potpore za usavršavanje po pojedinom polazniku iznosi 18.000,00 kn.

3. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVO

Ovu mjeru mogu koristiti
Realni sektor:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Nezaposlene osobe sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Javne službe:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Trajanje: 12 mjeseci

Financiranje:

Realni sektor:

 • 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak prijevoza

Javne službe:

 • 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća

4. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Mjera je namijenjena osposobljavanju nezaposlenih osoba kod poslodavca za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • Za stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s isključivo završenom srednjom školom ili bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati; nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja i vještine potrebne za rad u zvanju za koje su se obrazovale; nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
 • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom ili sa završenom najviše srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati.
 • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
 • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih ili Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji nisu prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i nemaju hrvatsko državljanstvo uz dokaz Državnog ureda za Hrvate izvan RH o statusu Hrvata povratnika.

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su oni koji su:

 • Osigurali materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja
 • Osigurali mentora za polaznika osposobljavanja na radnom mjestu koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati
 • Osigurali jednog mentora za najviše tri, odnosno pet osoba

Trajanje: najduže 6 mjeseci

Financiranje:

 • Za stjecanje potvrde poslodavca:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 18.000,00 kn; trošak liječničkog pregleda.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

Trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji od 2.500,00 kn do 18.000,00 kn.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

 • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika:

Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti (ukupno do 18.000,00 kn); trošak liječničkog pregleda; uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja ili plaćanje liječničkog pregleda po računu liječničke ordinacije ili zdravstvene ustanove.

Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

5. POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta,
Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1), radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2), te nezavršena osnovna škola, zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su oni koji:

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta:

U čijem je poslovanju došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju i koji su izradili program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika.

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju glavnu registriranu djelatnost u prerađivačkoj industriji (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva), u kojoj ostvaruju prihod i imaju većinu zaposlenih,
Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak,
Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijali višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta,
Poslodavci kod kojih su radnici (neposredno vezani za poslove u proizvodnji u prihvatljivom sektoru) u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ili im je osnovica za obračun plaće minimalna plaća, i zaposleni su na neodređeno vrijeme.

Trajanje:

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta: do 6 mjeseci.
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva: najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Financiranje:

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu,
Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Isplaćuje se subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.184,37 kn za 2019. godinu,
Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

6. STALNI SEZONAC

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su: Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje: 6 mjeseci

Financiranje:

 • Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
 • Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

 

NADLEŽNA INSTITUCIJA:

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

tel: + 385 1 6106 111

http://mjere.hr/

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Info tel: +385 1 6444 000

www.hzz.hr

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr