Poticaji za investicijske projekte

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

Klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Kategorija poduzetnika* Broj zaposlenih Godišnji prihod ili Ukupna aktiva
Veliki ≥ 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Porezni poticaji

Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Umanjenje stope poreza na dobit Razdoblje (godine)
0,15 -1 (0,05-1 za mikro i za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
5(3 za mikro, 10 za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
3 (SME), 5 (veliki) 50% 10 (5 za mikro)
1-3 10 3 (SME), 5 (veliki) 75% 10
>3 15 3 (SME), 5 (veliki) 100% 10

Poticaji za zapošljavanje

Stopa nezaposlenosti po županijama Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti   
<10% 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (1,500 €) +25% (750 €)
4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (600 €) +25% (300 €)
10-20% 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (3,000 €) +25% (1,500 €)
8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (1,200 €) +25% (600 €)
>20% do 30% (max. 9,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)
12% (max. 3,600 €)  za zapošljavanje ostalih osoba +50 % (1,800 €) +25% (900 €)

* za osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih i osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za zapošljavanje drugih kategorija radnika odobrit će se 40% iznosa potpore (Uredba o poticanju ulaganja, NN 31/16, 2/19).

Razvojno inovacijske aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

Aktivnosti poslovne podrške:

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima – svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti: usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audio-vizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
 • Logistički i distribucijski centri: usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju: intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara.
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera: razvoj i primjena informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja.

Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti:

 • Aktivnosti kreativnih usluga: aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti
 • Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su:
  – projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije četiri ili pet zvjezdica, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi
  – projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština i drugih vrsta smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove
  – projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata
  – projekti zdravstvenog, kongresnog, nautičkog, kulturnog turizma, golf turizma, zabavnih i/ili rekreacijskih centara i parkova, turističko-ekoloških projekata te drugih inovativnih projekata u turizmu visoke dodane vrijednosti.
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.

 

Potpore za razvojno–inovacijske aktivnosti

Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja

Ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

do 50% prihvatljivih troškova usavršavanja** + 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom* +10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku* +20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku*

*ne smiju premašiti 70% prihvatljivih troškova usavršavanja, niti 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem
**Prihvatljivi troškovi usavršavanja su troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju; troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. Troškovi smještaja su isključeni. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

 

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti Poticaji za kapitalne troškove
10-20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

>20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte

Broj novootvorenih radnih mjesta Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više 25%
300 i više 50%
500 i više 100%

 

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Neaktivnu imovinu čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo državne imovine, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

IZNOS INVESTICIJE (€  MIL.) BROJ NOVOZAPOSLENIH OBVEZNO INVESTIRANJE U NEAKTIVNU IMOVINU POTPORA POSTUPAK DOBIVANJA ZAKUPA
3 15 povećanje vrijednosti neaktivne imovine za 50% unutar 3 godine od davanja imovine u zakup u odnosu na procijenjenu vrijednost imovine u trenutku davanja u zakup

 

besplatan zakup neaktivne imovine do 10 godina* od početka ulaganja  za ulaganje u JLS nižeg indeksa razvijenosti (I.-IV.) – bez dodatnih uvjeta
za ulaganje u JLS višeg indeksa razvijenosti (V.-VIII.) – nakon tri kruga javnog natječaja za prodaju imovine

*nakon isteka zakupa ili dostizanja maksimalnog intenziteta potpore, korisnik potpore može s Ministarstvom državne imovine sklopiti Ugovor o kupnji te imovine

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18) poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Formulari za prijavu za poticaje – Obrasci za prijavu poticaja

Zakon o poticanju ulaganja (NN br. 102/15, 25/18, 114/18)

Stopa nezaposlenosti-Unemployment rate 2017

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr