Dozvole za građenje i uporabu

Gradnja

ISHOĐENJE DOZVOLA – POSTUPAK (samo za informativne svrhe):

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi.

E-DOZVOLA

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je sustav ‘eDozvola’ kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem.

NAMJENA PARCELE

Provjera da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena se može napraviti u relevantnom prostornom planu. Prostorne planove možete pogledati u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Informacija u pisanom obliku o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu može se dobiti od nadležnog ureda za prostorno planiranje i gradnju ili putem sustava eDozvola u obliku lokacijske informacije.

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju, a kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru, prikazuje smještaj građevine na građevnoj parceli i određuju osnovna polazišta za gradnju građevine. Idejni projekt izrađuju projektanti odnosno ovlaštene fizičke osobe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Idejni projekt potrebno je izraditi ukoliko se radi o građevini za koju je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu. Također, idejno rješenje, kao prva faza idejnog projekta, obvezan je dio prijave za procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Popis projektanata dostupan je putem sustava eDozvola te na web stranicama Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (PUO)

Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.
Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.
Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (‘Narodne novine’, broj 61/14 i 3/17) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji postoji obveza njihova donošenja, nužan su preduvjet za izdavanje građevinske dozvole.
Detaljnije informacije dostupne su na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

LOKACIJSKA DOZVOLA

Za većinu građevina lokacijska dozvola nije potrebna.
Lokacijska dozvola izdaje se za:
-eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova (za eksploatacijsko polje ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama ne izdaje se lokacijska dozvola, već se određuje na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda, u skladu s prostornim planom)
-sanaciju neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (npr. trajnim odlaganjem otpada i sl.), osim osnovne tehničke sanacije u cilju provedbe mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš
-naftno-rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama na istražnom prostoru odnosno eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda
-određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
-zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem (određuje ministar Pravilnikom)
-etapno i/ili fazno građenje građevine
-složeni zahvat u prostoru
-građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose, a za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
-zahvate u prostoru na pomorskom dobru za koje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuju koncesije daje koncesija za građenje građevina i/ili postavljanje pomorskih objekata
-građenje građevina ako to stranka zatraži.

Izdavanje lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke uz koji se prilažu:
– idejni projekt u elektroničkom obliku,
– ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta,
– rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu ako se radi o zahvatu u prostoru za koji postoji obveza njihova donošenja sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode
-rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji postoji obveza njegova donošenja sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode
-potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima –dokaz pravnog interesa u slučajevima predviđenim Zakonom
Navedena dokumentacija može se podnijeti u elektroničkom obliku i elektroničkim putem.
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje ili putem sustava eDozvola.

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA

U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete gradnje, odnosno uvjete priključenja građevine.
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt.

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt.
U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Da bi se pristupilo gradnji/rekonstrukciji objekta potrebna je građevinska dozvola. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor, a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine. Zahtjev se može podnositi i u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola prilažu se:

 • glavni projekt u elektroničkom obliku,
 • ispis glavnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata,
 • Iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim potpisom,
 • ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta (ako je kontrola propisana),
 • potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta (ako je projekt izrađen prema stranim propisima),
 • dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,
 • dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom), ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor,
 • dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.

Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA, ISKOLČENJE I OZNAČAVANJE GRADILIŠTA

Početak ili nastavak građenja mora se pisano prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje najkasnije u roku od osam dana prije početka ili nastavka građenja. Prijavu početka građenja moguće je izvršiti i putem sustava eDozvola. Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine i ograditi i označiti pločom gradilište.

ROK ZA DOVRŠENJE ZGRADE

Zakon o gradnji propisuje da zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u roku od:

 • deset godina (zgrade 1. skupine – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja),
 • sedam godina (zgrade 2.a i 2.b skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti), tj.
 • pet godina (zgrade 3.a i 3.b skupine – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, zgrade stambene namjene čija građevinska površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska površina ne prelazi 600 m2).
ENERGETSKI CERTIFIKAT

Prije izdavanja uporabne dozvole investitor odnosno vlasnik zgrade je dužan ishoditi energetski certifikat zgrade, osim ako Zakonom o gradnji nije propisano drukčije.

UPORABNA DOZVOLA

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva ili putem sustava eDozvola.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:

 • fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta,
 • podaci o sudionicima u gradnji,
 • pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom,
 • geodetska snimka izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku,
 • dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole,
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.
TEHNIČKI PREGLED

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. Tehnički pregled obavlja se u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3782 444

www.mgipu.gov.hr