Gdje se financirati?

Uz niže navedene izvore financiranja, niz programa bespovratnih potpora provode ministarstva, a potpore se također dodjeljuju na regionalnoj, odnosno lokalnoj razini. Stoga, prilikom pripreme za izlaza na strano tržište, informirajte se o mogućnostima koje su na raspolaganju, između ostaloga i na području Vaše županija i grada.

HBOR

Kao izvozna banka Republike Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvitak nudi posebne programe za kreditiranje izvoznih poslova, kao i povoljne investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva koja nisu izravno vezana uz izvozne poslove, ali omogućavaju ulaganja u povećanje konkurentnosti poduzeća.
Osim kreditiranja, HBOR izdaje i izvozne bankarske garancije, a izvoznicima nudi i različite programe izvozno-kreditnog osiguranja. Korištenjem HBOR-ovih programa izvozno-kreditnog osiguranja izvoznici mogu osigurati svoja potraživanja prema kupcima u inozemstvu, ali police osiguranja mogu koristiti i kao kolateral za dobivanje kredita kod poslovnih banaka ili HBOR-a.

HAMAG BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije pruža poduzetnicima podršku kroz sve razvojne faze poslovanja, od istraživanje do komercijalizacije proizvoda na tržište, između ostaloga kroz razne programe mikrokreditiranja malog gospodarstva, izdavanje kreditnih jamstava za osiguranje dijela glavnice kredita i sl.

EU FONDOVI

Poduzetnicima koji planiraju provoditi aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti poslovanja, između ostalog kroz proces internacionalizacije, na raspolaganju su i sredstva iz fondova Europske unije.

FINANCIRANJE U ZEMLJAMA EU

Pregled dostupnih izvora financiranja na razini Europske unije. Odabirom zemlje, otvara se izbornik s kontaktima državnih institucija i banaka koje nude razne programe i oblike financiranja poslovanja.