Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Arena Split | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0013/2012
Javni partner Grad Split, Split, Hrvatska, OIB:78755598868
Privatni partner SPORTSKI GRAD TPN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, Split, Hrvatska, OIB:53703638008
Datum potpisivanja 04.09.2007.
Datum primjene 04.09.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u punu funkciju zemljišta koje će pomoći zadovoljenju potreba građana u području sporta, rekreacije i kulture.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje, održavanje, zamjena istrošenih materijala i elemenata te plaćanje enegrenata Dvorane i Komercijalnih prostora od strane privatnog partnera te uzimanje Dvorane u zakup od strane javnog partnera.

Područje primjene

Split

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

SPORTSKI GRAD TPN društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, Split, Hrvatska, OIB:53703638008

Obveze javnog partnera Grad Split Prenošenje privatnom partneru prava građenja na zemljištu.
Uzimanje u zakup Dvorane pod uvjetima iz Ugovora.
Redovito plaćanje zakupnine za korištenje Dvorane.
Pružanje privatnom partneru sve razborite pomoći, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran, uključujući Lokacijsku dozvolu za gradnju Dvorane i Komercijalnih prostora.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog, građevinskog i svog ostalog otpada na odgovarajuću deponiju za vrijeme građenja Dvorane i Komercijalnih prostora, te komunalnog otpada za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza radi nesmetanog pristupa zemljištu s postojeće prometnice i obavljanja radova prema ugovoru.
Plaćanje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove), prema važećim zakonima i propisima, prilikom prestanka ugovora i predaje Dvorane i Komercijalnih prostora u njegovo vlasništvo i posjed.
Izrada projektne dokumentacije za rušenje postojećih objekata te ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola.
Izrada projektne dokumentacije za prelociranje postojeće infrastrukture te ishođenje potrebnih suglasnosi i dozvola.
Izvođenje radova rušenja postojećih objekata i radova na prelociranju infrastrukturne mreže.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola te izvođenje radova na izmještanju zapadnog ulaza u Brodogradilište.
Osiguravanje mogućnosti priključka Dvorane i Komercijalnih prostora na energetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske i druge sustave, van zemljišta ovog Projekta, sukladno prihvaćenom Idejnom rješenju i sukladno posebnim uvjetima iz Lokacijske dozvole.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.
Naknada koju plaća javni partner Grad Split 407.960,05 EUR mjesečno Mjesečna zakupnina bit će jedina novčana naknada za izgrađenu Dvoranu i Komercijalne prostore te za preuzete obaveze koje su predmet ovog Ugovora koju će privatni partner primiti od javnog partnera za vrijeme trajanja Ugovora. Zakupnina za Dvoranu sastoji se od cijene ugovorenog mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po zakupninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena -promjena kamatne stope (EURIBOR).
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje, održavanje, zamjena istrošenih materijala i elemenata te plaćanje energenata Dvorane i Komercijalnih prostora.
Redovito plaćanje mjesečne naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti te Građevinske i Uporabne dozvole za Dvoranu i Komercijalne prostore.
Pribavljanje potrebnih novčanih sredstava za financiranje izgradnje Dvorane i Komercijalnih prostora.
Izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta Dvorane i Komercijalnih prostora prema Idejnom rješenju te pribavljanje kontrole Glavnog projekta od ovlaštenog revidenta u skladu sa Zakonom o gradnji.
Plaćanje troška izrade Idejnog rješenja, Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji i pristupanje pripremi gradnje kao i gradnji Dvorane i Komercijalnih prostora temeljem izdane Građevinske dozvole i Izvedbenog projekta.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u izradu projektne dokumentacije i u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme izgradnje i korištenja Dvorane i Komercijalnih prostora.
Plaćanje svih troškova energenata, održavanja, zamjene istrošenih materijala i elemenata građevina te uporabe Dvorane i Komercijalnih prostora kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora, uključivo plaćanje svih komunalnih naknada, poreza i prireza, te drugih davanja.
Redovito pripremanje i vođenje urednih, točnih i potpunih knjiga (građevinskog dnevnika i druge dokumentacije građenja) sukladno Zakonu o gradnji.
Dostavljanje javnom partneru tromjesečnih izvješća o izvođenju radova tijekom razdoblja građenja.
Omogućavanje javnom partneru prava obavljanja pregleda izvedenih građevinskih radova.
Plaćanje svih troškova vezano za projektnu dokumentaciju, dozvole i potrebne suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i plaćanje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje odgovora, dokumentacije i informacija javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Plaćanje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju Dvorane, kada to zatraže nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Grad Split 0,13 EUR godišnje
Građevine Spaladium centar Split Spaladium Centar Split se sastoji od: - Spaladium Arene Split koja se sastoji od velike dvorane za oko 12.000 gledatelje i male sportske dvorane; - garaže za minimalno 1.500 parkirališnih mjesta; komercijalnih prostora.
Lokacije građevina Split
Kapitalni troškovi JPP projekta 66.892.295,44 EUR