Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.1) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0004/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner METEOR PARTNERSTVO d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:77714900004
Datum potpisivanja 26.01.2007.
Datum primjene 26.01.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i dogradnja škola te izgradnja dvorana što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, dogradnja te izgradnja i održavanje škola i dvorana od strane privatnog partnera, te uzimanje škola i dvorana u najam i omogućavanje njihovog korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Cestica, Gornji Kneginec, Sračinec, Vidovec, Vinica

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, održavanje

DPN

METEOR PARTNERSTVO d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:77714900004

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje dograđenih škola i izgrađenih dvorana u najam te omogućavanje korištenja od strane škola.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje škola i dvorana na razdoblje predviđeno ugovorom.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po traženju privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škola u vlasništvo i posjed škola.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina na školu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje troškova režija (struja, voda plin, telefon) te čišćenja škola i dvorana.
Nadoknađivanje privatnom partneru preostalog dijela kredita uvećanog na ime troškova prijevremene otplate kredita, iznosa izgubljene dobiti, eventualno nepodmirenih troškova koje je imao privatni partner za vrijeme raskida ugovora te drugih stvarnih i dokazanih šteta proizašlih iz raskida ako se ugovor raskida zbog povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 78.499,37 EUR mjesečno Najamnina je jedina novčana naknada koju će privatni partner primati od javnog partnera, a sastoji se od mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po najamninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena -promjena kamatne stope (EURIBOR); -penala-umanjenja zbog kašnjenja u izvršavanju ugovorenih usluga.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, dogradnja te izgradnja i održavanja škola i dvorana.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.

Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za dogradnju i izgradnju škola i dvorana.

Pribavljanje novčanih sredstava.

Izrada izvedbenih projekata dogradnje škola i izgradnje dvorana te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbene projekte u skladu sa Zakonom o gradnji.

Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje škola i izgradnji dvorana na osnovu izdanih građevinskih dozvola i izvedbenih projekata.

Podmirivanje troškova izrade izvedbenih projekata.

Dogradnja škola i izgradnja dvorana u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.

Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje škola i izgradnje dvorana.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škola i dvorana kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.

Plaćanje poreza na prijenos postojećih zgrada škola u svoje vlasništvo, ukoliko je to potrebno, uz odgovarajuće povećanje cijene najma.

Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.

Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.

Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.

Preuzimanje potpune odgovornosti za održavanje i popravke škola i dvorana za vrijeme razdoblja ugovora.

Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.

Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola i dvorana, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.

Nadoknađivanje javnom partneru sve dokazane stvarne štete koju je javni partner pretrpio ako se ugovor raskida zbog povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Varaždinska županija 0,66 EUR godišnje
Građevine Osnovna škola Sračinec Osnovna škola Sračinec - dogradnja 8 učionica i ostalog školskog prostora (blagovaonica, sanitarije, komunikacije).
Osnovna škola Vidovec Osnovna škola Vidovec - dogradnja 8 učionica i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Cestica Osnovna škola Cestica - rekonstrukcija postojeće dvorane u učionički prostor (8 učionica) i izgradnja nove dvorane.
Osnovna škola Kneginec Gornji Osnovna škola Kneginec Gornji- rekonstrukcija postojeće dvorane u učionički prostor (8 učionica) i izgradnja nove dvorane.
Osnovna škola Vinica Osnovna škola Vinica - dogradnja 7 učionica i ostalog školskog prostora (blagovaonica, knjižnica, kuhinja, sanitarije, komunikacije).
Lokacije građevina Sračinec, Vidovec, Cestica, Gornji Kneginec, Vinica
Kapitalni troškovi JPP projekta Osnovna škola Sračinec: 933.120,89 EUR
Osnovna škola Vidovec: 696.275,84 EUR
Osnovna škola Cestica: 2.079.673,44 EUR
Osnovna škola Kneginec Gornji: 2.139.853,97 EUR
Osnovna škola Vinica: 744.438,09 EUR