Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.2) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0005/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner Meteor-Privatno Partnerstvo d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:34987214924
Datum potpisivanja 16.02.2007.
Datum primjene 16.02.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i dogradnja/nadogradnja škola i dvorane što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima

Predmet ugovora

Financiranje, izrada izvedbenih projekata, dogradnja/nadogradnja te izgradnja i održavanje škola od strane privatnog partnera, te uzimanje škola i dvorana u najam i omogućavanje njihovog korištenja od javnog partnera

Područje primjene

Bednja, Ivanec, Lepoglava, Maruševec, Novi Marof

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, održavanje

DPN

Meteor-Privatno Partnerstvo d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:34987214924

Obveze javnog partnera Varaždinska županija, Uzimanje dograđenih/nadograđenih te izgrađenih škola u najam te omogućavanje korištenja od strane škola.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje škola na razdoblje predviđeno ugovorom.
Obavljanje svih radnji i potpisivanje svih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama obavili upisi prava određeni ugovorom.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škola u vlasništvo i posjed škola.
Plaćanje poreza na promet nekretnina na školu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija, 26.497,91 EUR mjesečno Najamnina je jedina novčana naknada koju će privatni partner primati od javnog partnera, a sastoji se od cijene ugovorenog mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po najamninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena - promjena kamatne stope (EURIBOR); -penala-umanjenja zbog kašnjenja u izvršavanju ugovorenih usluga.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, izrada izvedbenih projekata, dogradnja/nadogradnja te izgradnja i održavanje škola.
Redovito plaćanje mjesečne naknade za korištenje zemljišta.
Obavljanje svih radnji i potpisivanje svih potrebnih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama obavili upisi prava određeni ugovorom.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti za dogradnju/nadogradnju te izgradnju škola.
Ishođenje pravomoćnih uporabnih dozvola za dograđene/nadograđene i izgrađene škole.
Pribavljanje potrebnih novčanih sredstava.
Podmirenje troškova izrade izvedbenih projekata.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje škola na osnovu izdanih Građevinskih dozvola i Izvedbenih projekata.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje i korištenja škola.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škola kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.
Podmirenje svih troškova vezano za planove, dozvole i potrebne suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Preuzimanje potpune odgovornosti za održavanje škola za vrijeme razdoblja ugovora.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, dokumentacije i informacija javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola, kada to zatraže nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Varaždinska županija, 0,66 EUR godišnje
Građevine Osnovna škola Metel Ožegović Radovan Dogradnja 4 učionice i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Franjo Sert Bednja Dogradnja 4 učionice i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica Dogradnja 5 učionica i ostalog školskog prostora te športske dvorane.
Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec (Područna škola Druškovec) Nadogradnja 3 učionice i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Podrute (Područna škola Završje) Dogradnja 4 učionice i ostalog školskog prostora.
Lokacije građevina Ivanec, Bednja, Lepoglava, Maruševec, Novi Marof
Kapitalni troškovi JPP projekta Osnovna škola Metel Ožegović Radovan: 503.540,51 EUR
Osnovna škola Franjo Sert Bednja: 355.513,00 EUR
Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica: 795.700,19 EUR
Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec (Područna škola Druškovec): 440.724,11 EUR
Osnovna škola Podrute (Područna škola Završje): 350.239,92 EUR