Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.3-4) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0006/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner Meteor Privatno Partnerstvo - ALFA d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:54934407055
Datum potpisivanja 16.02.2007.
Datum primjene 16.02.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i dogradnja/izgradnja škola i dvorane što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, izrada izvedbenih projekata, dogradnja, izgradnja i održavanje škola od strane privatnog partnera, te uzimanje škola u najam i omogućavanje njihovog korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Ivanec, Ludbreg, Trnovec Bartolovečki, Varaždinske Toplice

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, održavanje

DPN

Meteor Privatno Partnerstvo – ALFA d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:54934407055

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje dograđenih/ izgrađenih škola u najam te omogućavanje korištenja od strane škola.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje škola na razdoblje predviđeno ugovorom.
Obavljanje svih potrebnih radnji i potpisivanje svih potrebnih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama obavili upisi prava određeni ugovorom.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme izgradnje/dogradnje škola uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škola u vlasništvo i posjed škola.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za škole ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje obveze plaćanja režija (odvoza komunalnog otpada, kanalizacije, komunalne naknade, svih vodnih doprinosa, slivne vodne naknade, naknade za uređenje voda, zdravstvenih i sanitarnih pregleda, ispitivanja, čišćenja škola i okoliša škola, održavanja informacijskih/računalnih sustava i mreža) kao i svih ostalih režijskih troškova koji nisu obuhvaćeni i pobrojani Standardima prostora i usluga.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 57.083,78 EUR mjesečno Najamnina je jedina novčana naknada koju će privatni partner primati od javnog partnera, a sastoji se od cijene ugovorenog mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po najamninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena - promjena kamatne stope (EURIBOR); -penala-umanjenja zbog kašnjenja u izvršavanju ugovorenih usluga.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, izrada izvedbenih projekata, dogradnja te izgradnja i održavanje škola.
Redovito plaćanje mjesečne naknade za korištenje zemljišta.
Obavljanje svih potrebnih radnji i potpisivanje svih potrebnih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama upisala prava određena ovim ugovorom.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti za dogradnju te izgradnju škola i ishođenje pravomoćnih uporabnih dozvola za dograđene i izgrađene škole.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenih projekata dogradnje škola te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbene projekte u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje škola na osnovu izdanih građevinskih dozvola i izvedbenih projekata.
Podmirenje troškova izrade izvedbenih projekata.
Dogradnja škola u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje škola te korištenja škola.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škola kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.
Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Preuzimanje potpune odgovornosti za održavanje škola u skladu s ugovorom, definiranim Standardima prostora i usluga i mjerodavnim pravom.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Varaždinska županija 0,53 EUR godišnje
Građevine Osnovna škola Ludbreg Dogradnja 12 učionica i ostalog školskog prostora i topli spoj s dvoranom.
Osnovna škola Šemovec Dogradnja 4 učionice i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice Dogradnja 6 učionica i ostalog školskog prostora.
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec Izgradnja nove škole s 10 učionica i športskom dvoranom.
Lokacije građevina Ludbreg, Trnovec Bartolovečki, Varaždinske Toplice, Ivanec
Kapitalni troškovi JPP projekta Osnovna škola Ludbreg: 1.503.167,75 EUR
Osnovna škola Šemovec: 537.513,08 EUR
Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice: 834.355,01 EUR
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec: 2.508.265,15 EUR