Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz–G.1-2) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0007/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner Meteor Privatno Partnerstvo - ALFA d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:54934407055
Datum potpisivanja 11.01.2007.
Datum primjene 11.01.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i dogradnja škola te izgradnja dvorana što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, dogradnja te izgradnja, upravljanje i održavanje škola i dvorana od strane privatnog partnera, te uzimanje škola i dvorana u najam i omogućavanje njihovog korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Maruševec, Sveti Đurđ, Vidovec

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

Meteor Privatno Partnerstvo – ALFA d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:54934407055

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje dograđenih škola i izgrađenih dvorana u najam te omogućavanje korištenja od strane škola.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje škola i dvorana na razdoblje predviđeno ugovorom.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škola u vlasništvo i posjed škola.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za škole ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje obveze plaćanja režija (struje, vode, plina, telefona) te čišćenja škola i dvorana.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 43.559,38 EUR mjesečno Najamnina je jedina novčana naknada koju će privatni partner primati od javnog partnera, a sastoji se od cijene ugovorenog mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po najamninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena -promjena kamatne stope (EURIBOR); -penala-umanjenja zbog kašnjenja u izvršavanju ugovorenih usluga.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, dogradnja te izgradnja, upravljanje i održavanje škola i dvorana.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti za dogradnju te izgradnju i uporabu škola i dvorana.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenih projekata dogradnje škola i izgradnje dvorana te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbene projekte u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje škola i izgradnje dvorana na osnovu izdanih građevinskih dozvola i izvedbenih projekata.
Podmirenje troškova izrade izvedbenih projekata.
Dogradnja škola i izgradnja dvorana u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje škola i izgradnje dvorana te korištenja škola i dvorana.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škola i dvorana kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Plaćanje poreza na prijenos postojećih zgrada škola u svoje vlasništvo, ukoliko je to potrebno, uz odgovarajuće povećanje cijena najma.
Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.
Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Meteor Privatno Partnerstvo - ALFA d.o.o. 0,40 EUR godišnje
Građevine Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec Dogradnja 8 učionica, ostalog školskog prostora i izgradnja športske dvorane.
Osnovna škola Tužno Izgradnja športske dvorane (dogradnja na postojeću školu).
Osnovna škola Sveti Đurđ Dogradnja 8 učionica i ostalog školskog prostora.
Lokacije građevina Maruševec, Vidovec, Sveti Đurđ
Kapitalni troškovi JPP projekta Osnovna škola "Gustav Krklec" Maruševec: 2.850.859,47 EUR
Osnovna škola Tužno: 867.427,36 EUR
Osnovna škola Sveti Đurđ: 519.852,47 EUR