Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz– G.4) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0009/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner T.P.N. VARAŽDIN d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:51393494778
Datum potpisivanja 27.12.2006.
Datum primjene 27.12.2006.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i izgradnja dvorana što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, izgradnja, upravljanje i održavanje dvorana od strane privatnog partnera, te uzimanje dvorana u najam i omogućavanje njihovog korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Varaždin

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

T.P.N. VARAŽDIN d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:51393494778

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje u najam dvorana te omogućavanje njihovog korištenja od strane škola i plaćanje najma za njihovo korištenje.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje dvorana u vlasništvo i posjed javnih partnera.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina na školu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje obveze plaćanja režija (struja, voda, plin, telefon) te čišćenja dvorana.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 19.596,62 EUR mjesečno Najamnina se određuje na osnovi ukupnih troškova vezanih za odgovornost privatnog partnera po Ugovoru te na osnovi indikatora (6-mjesečnog EURIBOR-a). Zbog promjene uvjeta na tržištu cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukladno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje i održavanje dvorana.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za građenje i uporabu dvorana.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenih projekata dvorana te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbene projekte u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi gradnje dvorana na osnovu izdanih građevinskih dozvola i izvedbenih projekata.
Podmirenje troškova izrade izvedbenih projekata.
Gradnja dvorana u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme izgradnje i korištenja dvorana.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja dvorana.
Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnih partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnih partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnim partnerima koje javni partneri u razumnoj mjeri zatraže pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju dvorana, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnih partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera T.P.N. VARAŽDIN d.o.o. 0,27 EUR godišnje
Građevine Sportska dvorana Druge Gimnazije Varaždin Sportska dvorana Druge Gimnazije Varaždin namijenjena je obrazovanju i rekreaciji građanima.
Sportska dvorana Prve Gimnazije Varaždin Sportska dvorana Prve Gimnazije Varaždin namijenjena je obrazovanju i rekreaciji građanima.
Lokacije građevina Varaždin, Varaždin
Kapitalni troškovi JPP projekta Sportska dvorana Druge Gimnazije Varaždin: 938.602,69 EUR

Sportska dvorana Prve Gimnazije Varaždin: 911.474,15 EUR