Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz – G.5) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0010/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner T.P.N. GRABERJE d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:89465017248
Datum potpisivanja 27.12.2008.
Datum primjene 27.12.2008.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škola i dogradnja odnosno nadogradnja škola te izgradnja dvorane što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja i rekreacije građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, dogradnja/nadogradnja te izgradnja, upravljanje i održavanje škola i dvorane od strane privatnog partnera, te uzimanje škola i dvorane u najam i omogućavanje njihovog korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Varaždin

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

T.P.N. GRABERJE d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:89465017248

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje u najam nadograđenih škola i izgrađene dvorane te omogućavanje njihovog korištenja od strane škola i plaćanje najma za njihovo korištenje.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škola i dvorana u vlasništvo i posjed javnog partnera.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina na školu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje obveze plaćanja režija (struja, voda, plin, telefon) te čišćenja škola i dvorane.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 53.196,83 EUR mjesečno Najamnina se određuje na osnovi ukupnih troškova vezanih za odgovornost privatnog partnera po Ugovoru te na osnovi indikatora (6-mjesečnog EURIBOR-a). Zbog promjene uvjeta na tržištu cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukladno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, dogradnja/nadogradnja te izgradnja, upravljanje i održavanje škola i dvorane.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za dogradnju/nadogradnju te izgradnju i uporabu škola i dvorane.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenih projekata dogradnje/nadogradnje škola i izgradnje dvorane te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbene projekte u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje/nadogradnje škola i izgradnji dvorane na osnovu izdane građevinske dozvole i izvedbenih projekata.
Podmirenje troškova izrade izvedbenih projekata.
Dogradnja/nadogradnja škola i izgradnja dvorane u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje/nadogradnje škola i izgradnje te korištenja škola i dvorane.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škola i dvorane.
Plaćanje poreza na prijenos postojećih zgrada škola u svoje vlasništvo, ukoliko je to potrebno, uz odgovarajuće povećanje cijene najma.
Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.
Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraže pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola dvorane, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera T.P.N. GRABERJE d.o.o. 0,53 EUR godišnje
Građevine Gospodarska škola Varaždin Izgradnja športske dvorane i učionica (dogradnja na postojeću školu).
Strojarska i prometna škola Varaždin Dogradnja postojeće škole.
Elektrostrojarska škola Varaždin Dogradnja postojeće škole.
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Dogradnja postojeće škole.
Lokacije građevina Varaždin, Varaždin, Varaždin, Varaždin
Kapitalni troškovi JPP projekta Gospodarska škola Varaždin: 2.293.083,28 EUR
Strojarska i prometna škola Varaždin: 1.092.205,85 EUR
Elektrostrojarska škola Varaždin: 951.089,65 EUR
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola: 930.725,99 EUR