Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Dogradnja škole u VŽ (III.iskaz– G.1) | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0011/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner T.P.N. VARAŽDIN d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:51393494778
Datum potpisivanja 19.01.2007.
Datum primjene 19.01.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu škole i dogradnja škole što će pomoći zadovoljenju potreba Županije u pružanju obrazovanja građanima.

Predmet ugovora

Financiranje, projektiranje, dogradnja, upravljanje i održavanje škole od strane privatnog partnera, te uzimanje škole u najam i omogućavanje korištenja od strane javnog partnera.

Područje primjene

Varaždin

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

T.P.N. VARAŽDIN d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:51393494778

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje dograđene škole u najam te omogućavanje njenog korištenja od strane škole.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje škole na razdoblje predviđeno ugovorom.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škole u vlasništvo i posjed škole.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za školu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Podmirenje obveze plaćanja režija (struje, vode, plina, telefona) te čišćenja škole.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 34.896,43 EUR mjesečno Najamnina se određuje na osnovi ukupnih troškova vezanih za odgovornost privatnog partnera po Ugovoru te na osnovi indikatora (6-mjesečnog EURIBOR-a). Zbog promjene uvjeta na tržištu cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukladno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, dogradnja, upravljanje i održavanje škole.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za dogradnju i uporabu škole.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenog projekta dogradnje škole te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbeni projekt u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi dogradnje škole na osnovu izdane građevinske dozvole i izvedbenog projekta.
Podmirenje troškova izrade izvedbenog projekta.
Dogradnja škole u skladu s izdanim građevinskim dozvolama.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme dogradnje škole te korištenja škole.
Podmirenje svih definiranih troškova održavanja škole kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Plaćanje poreza na prijenos postojećih zgrada škola u svoje vlasništvo, ukoliko je to potrebno, uz odgovarajuće povećanje cijena najma.
Dostavljanje javnom partneru Jamstva osnivača tvrtke privatnog partnera u skladu s odgovarajućim odredbama ugovora, na obrascu za to jamstvo koji je dan u natječajnoj dokumentaciji ili u nekom drugom obliku prihvatljivom za javnog partnera.
Podmirenje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škola, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera T.P.N. VARAŽDIN d.o.o. 0,13 EUR godišnje
Građevine Prva gimnazija Varaždin Dogradnja škole.
Lokacije građevina Varaždin
Kapitalni troškovi JPP projekta 3.666.946,71 EUR