Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Gimnazija Koprivnica | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0001/2011
Javni partner Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica, Hrvatska, OIB:11507316922; Grad Koprivnica, Koprivnica, Hrvatska, OIB:62112914641
Privatni partner TEHNIKA SPV d.o.o., Koprivnica, Hrvatska, OIB:33028635279
Datum potpisivanja 10.07.2006.
Datum primjene 10.07.2006.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu Grada Koprivnice i izgradnja zgrade za potrebe gimnazije i sportske dvorane koja će pomoći zadovoljenju potreba školovanja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Predmet ugovora

Dodjeljivanje isključivog prava građenja za korištenje građevinskog zemljišta te financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje i održavanje škole te uzimanje u najam izgrađene škole.

Područje primjene

Drnje, Đelekovec, Đurđevac, Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnica, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Križevci, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

TEHNIKA SPV d.o.o., Koprivnica, Hrvatska, OIB:33028635279

Obveze javnog partnera Koprivničko-križevačka županija Uzimanje u najam prostora škole s pratećim prostorima i plaćanje najma za njeno korištenje.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanje služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Snašanje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škole u vlasništvo i posjed javnog partnera.
Snašanje obveze plaćanja režija (struja, voda, plin, telefon) te čišćenja škole osim pranja prozora.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Grad Koprivnica Dodjela isključivog prava građenja za korištenje građevinskog zemljišta.
Uzimanje u najam dodatnih prostora sportske dvorane s pratećim prostorima i plaćanje najma za njihovo korištenje.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Snašanje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje škole u vlasništvo i posjed javnog partnera.
Snašanje obveze plaćanja režija (struja, voda, plin, telefon) te čišćenja škole osim pranja prozora.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Koprivničko-križevačka županija 72.432,33 EUR mjesečno Zbog promjene uvjeta na tržištu, cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukadno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Grad Koprivnica 39.636,92 EUR mjesečno Zbog promjene uvjeta na tržištu, cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukadno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje i održavanje škole.
Redovito plaćanje mjesečne naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti za građenje i uporabu škole.
Pribavljanje novčanih sredstava.
Izrada izvedbenog projekata škole te pribavljanje suglasnosti projektanta na izvedbeni projekt u skladu sa Zakonom o gradnji.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje pripremi gradnje škole na osnovu izdane građevinske dozvole i izvedbenog projekta.
Snašanje troškova izrade izvedbenog projekta.
Gradnja škole u skladu s izdanom građevinskom dozvolom.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme izgradnje i korištenja škole.
Snašanje svih troškova održavanja i uporabe škole kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora, uključivo plaćanje svih komunalnih naknada, poreza i prireza, te drugih davanja.
Snašanje obveze plaćanja režija (struja, voda, plin, telefon) te obveza čišćenja za definirane prostore u vrijeme komercijalne uporabe.
Snašanje svih troškova vezanih za planove, dozvole i suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i snašanje svojih troškova i troškova javnih partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnih partnera.
Davanje odgovora, informacija i dokumentacije javnim partnerima koje javni partneri u razumnoj mjeri zatraže pisanim putem.
Snašanje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju škole, kada to od njega zahtijevaju nadležna državna tijela ili tijela javnih partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Grad Koprivnica 5.819,89 mjesečno Zbog promjene uvjeta na tržištu, naknada za korištenje zemljišta prilagođavat će se mjesečno sukadno promjeni indexa potrošačkih cijena. Na isti način kao i cijena najma.
Građevine Zgrada gimnazije i sportska dvorana Zgrada gimnazije i sportska dvorana u ulici dr. Željka Selingera u Koprivnici namijenjena srednješkolskom obrazovanju, a sadrži zgradu škole i sportsku dvoranu i potrebnu infrastrukturu na cijelom zemljišnom području.
Lokacije građevina Koprivnica
Kapitalni troškovi JPP projekta 9.233.099,21 EUR