Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Grad Pazin
Adresa Družbe sv.Ćirila i Metoda 10, Pazin
Matični broj 2595613
OIB 07969842379
Osoba ovlaštena za zastupanje Renato Krulčić
Datum objave 27.12.2017.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Elvis Kliman, dipl.iur.
Projekt
Naziv projekta Javna rasvjeta | Pazin | JPP namjera provedbe
Naziv projekta Grad Pazin
Svrha i cilj projekta

Predmet projekta je obnova i dogradnja građevina javne rasvjete Grada Pazina provedbom koncepta razvoja pametnog grada po modelu javno-privatnog partnerstva što uključuje financiranje, rekonstrukciju i modernizaciju, izgradnju, dogradnju, opremanje i održavanje građevina javne rasvjete Grada Pazina u provedbi koncepta razvoja pametnog grada.

Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete Grada Pazina mora se provoditi u skladu s načelima energetske učinkovitosti i zahtjevima zaštite okoliša.

Cilj projekta je da se implementacijom optimalnog tehničko tehnološko ekonomskog rješenja podigne kvaliteta života u gradu uvođenjem novih uslugama ili poboljšanjem starih.

Svrha se očituje iz učinaka projekta:

 • smanjenja troška za električnu energiju i održavanje javne rasvjete,
 • posljedično smanjenje emisije CO2,
 • poboljšanje svjetlotehničkih parametara i uvjeta sigurnosti prometa,
 • smanjenja potencijalnih rizika ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela,
 • anuliranja svjetlosnog onečišćenja,
 • kreiranje interakcije građana i grada,
 • stvaranje novih usluga kao nove dodane vrijednosti,
 • ubrzanja javnih procesa,
 • povećanje kvalitete javnih usluga,
 • povećanje kvalitete života građana u gradu,
 • stvaranje preduvjeta za gospodarski rast i razvoj,
 • racionalizaciju troškova,
 • komercijalizaciju resursa.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Dio postojećih građevina javne rasvjete Grada Pazina (područje zahvata) rekonstruirati će se optimalnim tehničko tehnološkim rješenjima u skladu s načelima energetske učinkovitosti u skladu sa konceptom pametnog grada na način da će se prvenstveno provoditi zamjena rasvjetnih tijela i obnova stupova i temelja. U dijelu gdje se neće moći provoditi samo jednostavni radovi, provoditi će se cjelovita rekonstrukcija sustava napajanja, građevinskih elemenata –  stupova i temelja, konzola i svjetiljki. U sklopu projekta provodi se obnova postojeće rasvjete i izgradnja nove javne rasvjete u cilju ujednačenja javne usluge za sve građane na prostoru Grada Pazina.

Postići će se stanje boljih svijetlotehničkih parametara te znatnih ušteda u energiji – iznad 60% u odnosu na postojeću potrošnju energije te smanjenje troška za održavanje javne rasvjete te će se uvesti nove tehnologije iz područja pametnih gradova.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Otvoreni postupak javnog nadmetanja
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 2.598.048 EUR
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina