Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Javna rasvjeta | Novi Vinodolski | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0017/2019
Javni partner Grad Novi Vinodolski
Privatni partner IMC NOVI d.o.o., Rijeka, Hrvatska
Datum potpisivanja 25.10.2018.
Datum primjene 25.10.2018.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 12 godina
Model JPP-a Ugovorni model JPP-a
Svrha ugovora

Svrha ovog Ugovora je primjena novih tehnologija u javnoj rasvjeti, u cilju smanjenja troškova energije Javnog partnera za isporuku javne usluge osvjetljavanja javnih površina.

Predmet ugovora

(i) usluga izrade sve potrebne projektne dokumentacije;
(ii) radovi vezani za uklanjanje i zbrinjavanje postojećih svjetiljki javne rasvjete na Području zahvata;
(iii) radovi vezani za premještanje postojećih svjetiljki javne rasvjete izvan Područja zahvata;
(iv) radovi vezani za dobavu, dopremu i ugradnju novih svjetiljki javne rasvjete na Području zahvata;
(v) radovi na rekonstrukciji i/ili obnovi i/ili građenju temelja stupova javne rasvjete na Području zahvata;
(vi) radovi na rekonstrukciji i/ili obnovi i/ili montaži stupova na Području zahvata;
(vii) radovi na obnovi postojećih OMM i/ili izdvajanje OMM iz postojećih TS 10/0,4 kV na Području zahvata i opremanje OMM sukladno propisima koji definiraju uvjete i načine priključenja na elektroenergetsku mrežu;
(viii) građevinski radovi na Području zahvata;
(ix) usluga isporuke traženih standarda u smislu održavanja stupova i temelja stupova javne rasvjete na Području zahvata;
(x) usluga Potpune raspoloživosti Dijela građevine Privatnog partnera za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora na Području zahvata;
(xi) usluge ispitivanja i izrade ispitnih izvješća;
(xii) financiranje svih troškova koji se odnose na izvođenje radova i održavanje Građevina u stanju Potpune raspoloživosti.

Područje primjene

Novi Vinodolski

Glavne djelatnosti

Ugovor se odnosi na projektiranje, građenje, rekonstrukciju, financiranje, upravljanje, održavanje i pružanje javne usluge.

DPN

IMC NOVI d.o.o., Rijeka, Hrvatska, OIB:49062044586.

Obveze javnog partnera Grad Novi Vinodolski Javni partner se obvezuje:
omogućiti Privatnom partneru pristup prometnim i drugim površinama u Području zahvata potrebno za izvršenje Radova;
(ii) staviti Privatnom partneru na raspolaganje raspoloživu tehničku pomoć te postojeću dokumentaciju u cilju izvršenja Radova sukladno odredbama ovog Ugovora;
(iii) utvrditi Standarde raspoloživosti i Mehanizam plaćanja;
(iv) plaćati Privatnom partneru mjesečnu naknadu iz članka 10. do 12. ovog Ugovora;
(v) provesti postupak ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti ili upravnih akata za provedbu Projekta;
(vi) plaćati troškove električne energije temeljem važećeg tarifnog modela
Naknada koju plaća javni partner Grad Novi Vinodolski 9.817,24 EUR mjesečno Plaća mjesečnu naknadu u ukupnom iznosu od 7.853,87 EUR neto, uvećano za iznos PDV-a od 1.963,37 EUR.
Obveze privatnog partnera

-izrada projektne dokumentacije u skladu s propisima iz područja građenja
-izvršiti uklanjanje postojećih svjetiljki koje su predmet zahvata
– izvršiti dobavu, ugradnju novih svjetiljki javne rasvjete
– izvršiti potrebne zahvate na stupovima (zamjena dotrajalih stupova)
– osiguravanje raspoloživosti javne rasvjete
– provedba zahvata na obračunskim mjernim mjestima

Lokacije građevina Grad Novi Vinodolski
Kapitalni troškovi JPP projekta Kapitalni troškovi JPP projekta iznose 556.679,01 EUR