Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Rekonstrukcija zgrade VŽ | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0003/2011
Javni partner Varaždinska županija, Varaždin, Hrvatska, OIB:15877210917
Privatni partner Meteor-Privatno Partnerstvo d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:34987214924
Datum potpisivanja 29.06.2006.
Datum primjene 29.06.2006.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 20 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu Županije i rekonstrukcija zgrade Županije koja će pomoći zadovoljavanju potreba Županije u pružanju usluga građanima

Predmet ugovora

Javni parner dodjeljuje privatnom partneru isključivo pravo građenja za korišenje građevinskog zemljišta, a privatni partner prihvaća obvezu financiranja, projektiranja rekonstrukcije, upravljanja i održavanja zgrade Županije. Javni partner se obvezuje rekonstruiranu zgradu uzeti u najam i za njeno korištenje plaćati najamninu

Područje primjene

Varaždin

Glavne djelatnosti

projektiranje, rekostrukcija, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

Meteor-Privatno Partnerstvo d.o.o., Varaždin, Hrvatska, OIB:34987214924

Obveze javnog partnera Varaždinska županija Uzimanje u najam rekonstruirane zgrade.
Redovito plaćanje najamnine za korištenje zgrade.
Obavljanje svih radnji i potpisivanje svih potrebnih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama obavili upisi prava određeni ugovorom.
Pružanje privatnom partneru sve razborite pomoći, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetanog odlaganja komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme trajanja ugovora uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Podmirenje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove) prilikom prestanka ugovora i predaje zgrade u njegovo vlasništvo i posjed.
Podmirenje obveze plaćanja poreza na promet nekretnina na zgradu ukoliko bi po isteku prava građenja prema tadašnjim propisima postojala ta obveza.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.
Naknada koju plaća javni partner Varaždinska županija 13.816,67 EUR mjesečno Najamnina je jedina novčana naknada koju će privatni partner primati od javnog partnera, a sastoji se od mjesečnog najma i Ugovorom definiranih korektivnih elemenata, odnosno usklađenje obveza po najamninama zbog: -promjena uvjeta na tržištu, a vezanih uz indeks potrošačkih cijena -promjena kamatne stope (EURIBOR); -penala-umanjenja zbog kašnjenja u izvršavanju ugovorenih usluga.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje zgrade.
Redovito plaćanje naknade za korištenje zemljišta.
Obavljanje svih radnji i potpisivanje svih potrebnih isprava, sukladno mjerodavnim propisima, kako bi se u zemljišnim knjigama obavili upisi prava određeni ugovorom.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za rekonstrukciju i uporabu zgrade.
Pribavljanje potrebnih novčanih sredstava.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji, te pristupanje rekonstrukciji zgrade na osnovu izdane Građevinske dozvole i Izvedbenog projekta.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme rekonstrukcije i korištenja zgrade.
Podmirenje svih troškova održavanja i uporabe zgrade kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Redovito pripremanje i vođenje urednih, točnih i potpunih knjiga (građevinskog dnevnika i druge dokumentacije građenja).
Dostavljanje javnom partneru mjesečnih izvješća o izvođenju radova tijekom razdoblja građenja.
Omogućavanje javnom partneru prava obavljanja pregleda izvedenih građevinskih radova.
Podmirenje svih troškova vezano za planove, dozvole i potrebne suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i podmirenje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Preuzimanje odgovornosti za održavanje i popravke zgrade za vrijeme razdoblja ugovora.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, dokumentacije i informacija javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Podmirenje svih razumnih troškova i izdataka u svrhu davanja objašnjenja o radu i održavanju zgrade, kada to zatraže nadležna državna tijela ili tijela javnog partnera.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Varaždinska županija 0,13 EUR godišnje
Građevine Zgrada Varaždinske županije Zgrada Varaždinske županije na Franjevačkom trgu 7 u Varaždinu.
Lokacije građevina Varaždin
Kapitalni troškovi JPP projekta 1.191.450,39 EUR