Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Sportska dvorana Varaždin | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0012/2011
Javni partner Grad Varaždin, Varaždin, Hrvatska, OIB:13269011531
Privatni partner T.P.N. DRAVA d.o.o. , Varaždin, Hrvatska, OIB:07686367281
Datum potpisivanja 12.07.2007.
Datum primjene 12.07.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 24 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Svrha ovog ugovora je stavljanje u punu funkciju zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina radi zadovoljavanja potreba građana na područjima sporta, rekreacije i kulture.

Predmet ugovora

Dodjela prava građenja za korištenje građevinskog zemljišta, financiranje svih etapa realizacije dvorane, a što uključuje projektiranje glavnog i izvedbenog projekta, građenje, upravljanje, održavanje, zamjenu istrošenih elemenata i plaćanje energenata dvorane te korištenje ili davanje u zakup sportske dvorane.

Područje primjene

Varaždin

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje

DPN

T.P.N. DRAVA d.o.o. , Varaždin, Hrvatska, OIB:07686367281

Obveze javnog partnera Grad Varaždin Uzimanje izgrađene Dvorane u zakup.
Redovito plaćanje zakupnine.
Pružanje pomoći privatnom partneru za ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru nesmetano odlaganje komunalnog otpada na odgovarajuću deponiju u razdoblju trajanja građenja Dvorane uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Snašanje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja Prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove), prema važećim propisima, prilikom stjecanja prava vlasništva i prilikom prestanka ugovora i predaje Dvorane u njegovo vlasništvo i posjed.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Naknada koju plaća javni partner Grad Varaždin 352.403 EUR mjesečno Najamnina se određuje na osnovi ukupnih troškova vezanih za odgovornost privatnog partnera po Ugovoru te na osnovi indikatora (6-mjesečnog EURIBOR-a). Zbog promjene uvjeta na tržištu cijena najma prilagođavat će se mjesečno sukladno promjeni indexa potrošačkih cijena.
Obveze privatnog partnera

Financiranje svih etapa realizacije Dvorane, a što uključuje projektiranje Glavnog i Izvedbenog projekta.
Građenje Dvorane u skladu s građevinskom dozvolom.
Upravljanje, održavanje, zamjena istrošenih elemenata i plaćanje energenata Dvorane za cijelo vrijeme trajanja ugovora, uključivo plaćanje svih komunalnih naknada, poreza i prireza, te drugih davanja.
Plaćanje mjesečne naknade za Pravo građenja.
Preuzimanje građevinske dozvole s projektnom dokumentacijom od javnog partnera.
Pribavljanje novčanih sredstava za financiranje izgradnje Dvorane.
Omogućavanje uvida javnom partneru u izradu projektne dokumentacije i u relizaciju gradnje.
Osiguravanje Dvorane od uobičajenih rizika za cijelo vrijeme izgradnje i korištenja.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po privatnom partneru.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Grad Varaždin 7.857,19 EUR mjesečno
Građevine Gradska sportska dvorana u Varaždinu Gradska sportska dvorana u Varaždinu sastoji se od velike dvorane za oko 5000 gledatelja i male trenažne dvorane s gledalištem za oko 200 gledatelja i svih ostalih prostora koji su sagrađeni u sklopu dvorane ili oko dvorane (kuglana sa 6 staza, 3 vanjska teniska terena, klizalište i dr.).
Lokacije građevina Varaždin
Kapitalni troškovi JPP projekta 23.515.068,02 EUR