Institucionalni i pravni okvir JPP-a

Pravni okvir

Područje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14 i 114/18) te pratećim podzakonskim aktima. Od važnosti za područje javno-privatnog partnerstva su također i Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20), s obzirom na činjenicu da određene vrste koncesija mogu imati obilježja JPP-a te Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) ponajviše vezano na provedbu postupka odabira privatnog partnera.

Zakoni
Javno-privatno partnerstvoInstitucionalni okvir javno-privatnog partnerstva

Temeljem Zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 114/18) Ministarstvo gospodarstva zaduženo je za ocjenu, odobravanje i praćenje provedbe projekata JPP-a, vođenje Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu, te prijenos znanja i primjenu najbolje međunarodne prakse iz područja javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo gospodarstva odobrava prijedloge projekata JPP-a na temelju kriterija predviđenih propisima iz područja javno-privatnog partnerstva. U postupku ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, uz Ministarstvo gospodarstva, ključnu ulogu ima Ministarstvo financija, kao tijelo koje daje prethodnu suglasnost na prijedloge projekata JPP-a u vezi njihove usklađenosti s proračunskim projekcijama i planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima propisanim posebnim propisima.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu ne uređuje postupak odabira privatnog partnera, već vezano za isti upućuje na primjenu propisa iz područja javne nabave. Stoga, značajnu ulogu u području javno-privatnog partnerstva ima i Uprava za trgovinu i politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Javna nabava
Koncesije
Podzakonski akti
Javno-privatno partnerstvo
Pravna stečevina EU
Direktive
Priopćenja
Ostalo