Pravni okvir

Područje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o JPP-u (NN 78/12, NN 152/14 i NN 114/18) i Uredbom o provedbi projekata javno-privatnog partnertstva (NN 88/12 i 15/15), Zakonom o koncesijama (NN 69/17), te Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) vezano na postupke dodjele ugovora o javnoj nabavi i ugovora o koncesijama.