Proces JPP-a

Projekti javno-privatnog partnerstva (JPP) dugoročni su projekti suradnje javnog i privatnog sektora u okviru kojeg privatni sektor preuzima rizike izgradnje i financiranja te održavanja ili potražnje. U okviru isporuke javne građevine po modelu JPP-a u obzir se ne uzimaju samo troškovi građenja, već ukupni životni troškovi koji uz troškove građenja uključuju još i troškove održavanja i zamjene istrošenih materijala te financiranja i prihoda od eventualne komercijalne aktivnosti – prihoda trećih osoba.

Odluka o odabiru modela JPP-a u odnosu na tradicionalni (proračunski) model temelji se na izračunu uštede koja proizlazi iz odabira JPP modela, drugim riječima, primjena JPP modela se smatra opravdanom ukoliko su ukupni životni troškovi JPP opcije manji od tradicionalne (proračunske) opcije, iskazani kao njihova sadašnja vrijednost. U tom slučaju možemo kazati kako odabir modela javno-privatnog partnerstva rezultira ostvarenjem načela vrijednosti za novac poreznih obveznika (eng. Value for Money). Međutim, pored ukupnih životnih troškova, u izračun opravdanosti potrebno je uvrstiti i troškove financiranja te se zbog toga, a u svrhu transparentnog i sveobuhvatnog iskaza ukupnog poslovanja, izrađuje financijski model.

Priprema svakog javnog projekta, bez obzira na činjenicu po kojem modelu će se projekt u konačnici realizirati trebala bi započeti izradom programa javnih investicija za srednjoročno razdoblje od primjerice 3-5 godina. Iz navedenog programa, ovisno o njihovoj zrelosti, identificirali bi se konkretni projekti koji bi bili spremni za realizaciju.

  1. Prvi (neformalni) korak u procesu realizacije projekta JPP-a je dostava Ministarstvu gospodarstva informacije o namjeri provedbe projekta od strane javnog tijela. Istu informaciju Ministarstvo gospodarstva i objavljuje na svojim internetskim stranicama s ciljem upoznavanja gospodarskih subjekata iz privatnog sektora – mogućih privatnih partnera o potencijalnom projektu JPP-a.
  2. Nakon dostave informacije, javno tijelo kreće u pripremu i izradu prijedloga projekta JPP-a, koji se sastoji od Komparatora troškova javnog sektora i prijedloga ugovora o JPP-u te ostale dokumentacije propisane Uredbom o provedbi projekata JPP-a. Izrađeni prijedlog projekta JPP-a Ministarstvu gospodarstva i na odobrenje može dostaviti isključivo javno tijelo u dva primjerka od kojih jedan primjerak Ministarstvo gospodarstva i odmah po primitku dostavlja Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost.
  3. Ministarstvo financija, ukoliko ocijeni pozitivnim, izdaje prethodnu suglasnost na prijedlog projekta JPP-a u odnosu na sukladnost predviđenih neposrednih financijskih obveza javnog tijela s proračunskim planovima i projekcijama, u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta JPP-a.
  4. Ministarstvo gospodarstva i odobrava prijedlog projekta JPP-a za koji ocijeni da ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta i za koji je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva financija. Ministarstvo gospodarstva i izdaje odobrenje u roku 10 dana od dana zaprimanja prethodne suglasnosti Ministarstva financija. Navedeno znači da cjelokupan proces pregleda, ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a u Republici Hrvatskoj traje najduže 40 dana.
  5. Nakon što zaprimi odobrenje Ministarstva, tj. nakon što je predloženi projekt dobio status projekta JPP-a, javno tijelo može započeti s postupkom javne nabave za odabir privatnog partnera.
  6. Nakon provedenog postupka javne nabave, odabrani gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata, uzevši u obzir činjenicu kako se projekti JPP-a u pravilu temelje na tehnici projektnog financiranja, moraju prije potpisivanja ugovora osnovati društvo posebne namjene (DPN) – posebno projektno društvo koje se osniva u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a.
  7. Nakon stupanja na snagu sklopljenog ugovora o JPP-u (obično nakon sklapanja svih ugovora o financiranju) započinje razdoblje eksploatacije, odnosno provedbe projekta – financiranja, izgradnje, održavanja i upravljanja javnom građevinom koje završava prijenosom javne građevine u vlasništvo javnog partnera bez naknade u trenutku isteka ugovora o JPP-u.

Jedna od važnijih nadležnosti Ministarstva gospodarstva i nakon sklapanja ugovora o JPP-u je praćenje provedbe projekata JPP-a upisanih u Registar ugovora o JPP-u, sukladno odredbama Pravilnika o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Aktivnosti vezane uz praćenje provedbe projekata JPP-a obavljaju se tijekom njihova cjelokupnog trajanja, temeljem izvješća o provedbi projekta JPP-a, dostavljenih Ministarstvu gospodarstva i od strane javnog partnera.