Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. Fond je namijenjen podršci 13 država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

Modernizacijski fond se financira prihodima od aukcije emisijskih jedinica u okviru EU sustava trgovanja emisijama:
-Prihodi od prodaje 2 % od ukupne količine emisijskih jedinica EU ETS-a prodanih na dražbi između 2021. i 2030.
-Prihodi od dražbe od 2,5 % ukupne količine EU ETS emisijskih jedinica prodanih na dražbi između 2024. i 2030.
-Prihodi od dražbe emisijskih jedinica EU ETS-a koje su države članice odlučile prenijeti u Fond (raspodijeljene u svrhu solidarnosti, rasta i međusobnog povezivanja ili iz besplatnih emisijskih jedinica dodijeljenih proizvođačima električne energije)

Države korisnice imaju definiran udio u Modernizacijskom fondu, koji im je na raspolaganju za ulaganja, slijedom kojeg Republika Hrvatska ima 17,3 milijuna emisijskih jedinica za razdoblje 2021.-2030.

Prema trenutnoj vrijednosti emisijskih jedinica na tržištu (75 eura po emisijskoj jedinici – cijena emisijske jedinice na tržištu oscilira) procjenjuju se sredstva Modernizacijskog fonda za Republiku Hrvatsku na 1,3 milijarde eura za razdoblje do 2030., odnosno oko 130 milijuna eura godišnje.

Modernizacijski fond djeluje pod odgovornošću država članica koje su korisnice fonda u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), Odborom za ulaganja i Europskom komisijom.

Sukladno članku 103. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), provedba Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku.

Proces odobrenja sredstava Modernizacijskog fonda za predložena ulaganja država korisnica

Države korisnice dostavljaju predložena ulaganja EIB-u, Odboru za ulaganja i Europskoj komisiji. Prijave se mogu podnijeti kontinuirano tijekom pojedine godine, ali Odbor za ulaganja sastajati će se dva puta godišnje, od 2021.godine.

U Republici Hrvatskoj, Ministarstvo podnosi prijedloge ulaganja za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda prema EIB.

Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na sljedeća područja:
-proizvodnja i upotreba električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući vodik iz obnovljivih izvora
-grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije
-smanjenje ukupne potrošnje energije zbog energetske učinkovitosti, među ostalim u području industrije, prometa, zgrada, poljoprivrede i otpada
-skladištenje energije i modernizacija energetskih mreža, uključujući upravljanje potrošnjom, cjevovode za centralizirano grijanje, elektroenergetske prijenosne mreže, povećanje međusobne povezanosti država članica i infrastruktura za mobilnost s nultom stopom emisije
-potpora kućanstvima s niskim dohotkom, uključujući ona u ruralnim i udaljenim područjima, radi rješavanja problema energetskog siromaštva i modernizacije njihovih sustavâ grijanja
-pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku

Sredstva Modernizacijskog fonda moguća su i za neprioritetna ulaganja (maksimalno do 20 % sredstava), odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod navedena prioritetna područja, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljičnu tranziciju.

Predložena ulaganja država korisnica pregledava EIB, te potvrđuje je li predloženo ulaganje prioritetno ulaganje kako je definirano ETS Direktivom. Za neprioritetna ulaganja EIB provodi tehničku i financijsku dubinsku analizu, a Odbor za ulaganja ocjenjuje prijedlog i daje preporuku o njegovu financiranju.

Komisija donosi odluku o isplati nakon Odbor za ulaganja, pri čemu se donosi dvije odluke o isplati godišnje, koje će pokrivati ulaganja u svim državama korisnicama, nakon čega EIB prenosi sredstva Modernizacijskog fonda državama korisnicama.

Provedba odobrenih ulaganja

U skladu sa Odlukama o isplatama sredstava Modernizacijskog fonda, Ministarstvo u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provoditi će Pozive za dodjelu sredstava u sklopu odobrenih programa ulaganja te potpisivati Ugovore o dodjeli sredstava za odobrene projekte.

Za više informacija vezano za provedbu Modernizacijskog fonda možete se obratiti Ministarstvu na adresu elektroničke pošte modernizacijski-fond(at)mingor.hr.

Pregled odobrenih ulaganja svih država korisnica Modernizacijskog fonda možete naći na stranicama Europske investicijske banke

Više