Osnivanje trgovačkog društva

Inozemni ulagač, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja, osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba. Uvjet uzajamnosti ne primjenjuje se na inozemnog ulagača koji ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, ili je njezin državljanin. Inozemno društvo kapitala, koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može biti članom koji za obveze društva osobno odgovara u društvu osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u društvu barem još jedan član društva kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ili fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru koja osobno odgovara za te obveze.

Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci, pod uvjetima propisanim zakonom, izjednačeni su u poslovanju na području Republike Hrvatske s domaćim osobama. Međutim, inozemna trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu trajno obavljati djelatnosti na području Republike Hrvatske dok ne osnuju podružnicu. Obavljanjem djelatnosti ne smatra se primjerice povremeno ili jednokratno obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinog posla (pojam slobode pružanja usluga u skladu s pravnom stečevinom EU).

Osnivanje društva

Strani investitori mogu stjecati vlasništvo i dionice dioničkih društava. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je 200.000 kuna, a nominalna vrijednost po dionici ne može biti manja od 10 kuna. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 20.000 kuna, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu uloga koji uplaćuje u novcu, s time da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala. Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od upisa u sudski registar.

Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala takvog društva iznosi 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1 kune. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi Zakona o trgovačkim društvima.

START – elektroničko pokretanje poslovanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je sustav START koji omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja – osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s jednim ili više domaćih osnivača te obrta. Novi sustav omogućuje poduzetnicima pokretanje poslovanja u samo nekoliko dana, uz znatno niže troškove.

Trenutno su putem sustava start dostupne sljedeće usluge:
– Upis društva u sudski registar,
– Upis obrta u obrtni registar,
– Upis u registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku),
– Upis u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja (Porezna uprava),
– Zahtjev za otvaranje transakcijskih računa poslovnih subjekata (banke),
– Registracija u sustavu HZMO-a,
– Elektronička uplata pristojbi i temeljnog kapitala.

Sustav će se kontinuirano nadograđivati i razvijati, a u drugoj fazi predviđena je i mogućnost osnivanja trgovačkog društva i obrta s jednim ili više stranih osnivača.

Kao i ranije, poduzetnici mogu koristiti sustav HITRO.hr, servis koji je osnovala Vlada Republike Hrvatske, s ciljem ubrzanja komunikacije poduzetnika i državne administracije, putem kojega je moguće osnivanje društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.