Osnivanje trgovačkog društva

Inozemni ulagač, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja, osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba. Uvjet uzajamnosti ne primjenjuje se na inozemnog ulagača koji ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, ili je njezin državljanin. Inozemno društvo kapitala, koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može biti članom koji za obveze društva osobno odgovara u društvu osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u društvu barem još jedan član društva kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ili fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru koja osobno odgovara za te obveze.

Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci, pod uvjetima propisanim zakonom, izjednačeni su u poslovanju na području Republike Hrvatske s domaćim osobama. Međutim, inozemna trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu trajno obavljati djelatnosti na području Republike Hrvatske dok ne osnuju podružnicu. Obavljanjem djelatnosti ne smatra se primjerice povremeno ili jednokratno obavljanje djelatnosti, odnosno obavljanje pojedinog posla (pojam slobode pružanja usluga u skladu s pravnom stečevinom EU).

Osnivanje društva

Strani investitori mogu stjecati vlasništvo i dionice dioničkih društava. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je 25.000,00 EUR, a nominalna vrijednost po dionici ne može biti manja od 1,00 EUR. Minimalni temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću je 2.500,00 EUR, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 10,00 EUR. Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu uloga koji uplaćuje u novcu, s time da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala.

Društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavnjeni način kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala takvog društva iznosi 1,00 EUR, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1,00 EUR. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik, a koji su prilozi Zakona o trgovačkim društvima.

HITRO.hr

HITRO.hr je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom, putem kojega je moguće osnivanje društva s ograničenom odgovornošću ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Postupak osnivanja društva:

1. Ime društva
Društvu se prvo mora odabrati ime. Pri odabiru imena društva preporuča se koristiti portal sudreg.pravosudje.hr. HITRO.HR može za poduzetnika provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom na stranici Sudskog registra.

2. Javni bilježnik
Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured.

3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi
Prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predaje se u uredu HITRO.HR.

Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi mogu se dobiti u HITRO.HR uredu. Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati prijavu i proslijediti ju na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem ili predati papirnatu dokumentaciju ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ukoliko je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovanog društva. U slučaju kada se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnatom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR može se preuzeti i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

4. Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa
Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzima se na šalteru servisa HITRO.HR.

Otvaranje računa može se ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno). Društvo je potrebno prijaviti i u nadležnoj Poreznoj upravi.

eOsnivanje

Putem ove usluge može se, bez odlaska u nadležna registarska tijela i koristeći elektroničku osobnu iskaznicu, osnovati trgovačko društvo – društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Uz elektroničku osobnu iskaznicu potrebno je posjedovati funkcionalnu adresu elektroničke pošte ili otvoren osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani i bankovnu karticu kojom će se izvršiti uplata uloga temeljnog kapitala društva.

Ako poduzetnik nema hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu, a građanin je države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) može se identificirati vjerodajnicama svoje nacionalne elektroničke osobne iskaznice, a dokumente potpisati svojim kvalificiranim elektroničkim potpisom izdanim od pružatelja usluga povjerenja s liste EU. Svaki osnivač trgovačkog društva mora imati hrvatski osobni identifikacijski broj (OIB) koji izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ako poduzetnik nema hrvatski OIB, a građanin je države članice EGP nakon prijave bit će preusmjeren na stranice Porezne uprave kako bi ishodio OIB. Kada poduzetnik dobije OIB može nastaviti s postupkom osnivanja društva.

START – elektroničko pokretanje poslovanja

Ministarstvo gospodarstva pokrenulo je sustav START koji omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja – osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) s jednim ili više domaćih osnivača te obrta. Novi sustav omogućuje poduzetnicima pokretanje poslovanja u samo nekoliko dana, uz znatno niže troškove.  

Trenutno su putem sustava start dostupne sljedeće usluge:

  • Upis društva u sudski registar,
  • Upis obrta u obrtni registar,
  • Upis u registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku),
  • Upis u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja (Porezna uprava),
  • Zahtjev za otvaranje transakcijskih računa poslovnih subjekata (banke),
  • Registracija u sustavu HZMO-a (HZMO),

 • Elektronička uplata pristojbi i temeljnog kapitala.

 

Sustav će se kontinuirano nadograđivati i razvijati, a u drugoj fazi predviđena je i mogućnost osnivanja trgovačkog društva i obrta s jednim ili više stranih osnivača.