Porezni sustav

Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s preko 65 država.

Osnovni oblici poreza u poreznom sustavu Republike Hrvatske:

Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit je:

  • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 1.000.000,00 EUR, ili
  • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od  1.000.000,00 EUR.​

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23)

10% i 18%
Porez na dobit po odbitku:​

  • 15% opća stopa; i za nastupe inozemnih izvođača,
  • 10% za dividende i udjele u dobiti i za nastupe inozemnih izvođača,
  • 25% na sve usluge te na sve vrste naknada, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23)

10%
15%
25%
Porez na dohodak od kapitala

Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata, kao i porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka plaća se po stopi od 10%.

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

10%
Porez na dohodak

 Porez na godišnji dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti i drugi dohodak):

• 15%-23,6%* za mjesečnu osnovicu do 4,200.00 eura (50,400.00 eura godišnje)
• 25%-35,4%* za mjesečnu osnovicu od 4,200.00 eura (50,400.00 eura godišnje)

*Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije donijelo odluku kojom će propisati visinu poreznih stopa, primijenjuje se stopa od 20 % na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura godišnje i 30 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura godišnje.

 Porez na konačni dohodak (dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak)

  • 12%, 24% ili 36% – ovisno o izvoru dohotka

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

 

 

15%-23,6%*
25%-35,4%*

 

 

12%, 24%, 36%

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Prilikom izračunavanja PDV-a, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost  primjenjuju se četiri stope:

  • 25% je opća stopa,
  • Snižena stopa od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih na koje se primijenjuje stopa od 5% koji izlaze periodično, osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

c) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene,

d) menstrualne potrepštine,

e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu,

f) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

g) isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke (stopa od 13% se obračunava i plaća od 1. travnja 2025.),

h) ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku (stopa od 13% se obračunava i plaća od 1. travnja 2025.),

i) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu,

j) urne i ljesove,

k) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo,

l) pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu.

  • Snižena stopa od 5% na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste kruha,

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

d) lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,

e) medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za osiguranje,

f) kinoulaznice, ulaznice za koncerte, sportska događanja i kulturna događanja, osim onih usluga u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi i koje su oslobođene PDV-a,

g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja,

h) znanstvene časopise,

i) dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

j) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, maslac i margarin,

k) isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

l) isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

m) isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

n) isporuku žive ribe,

o) isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

p) isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

r) isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

s) isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

t) isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

u) sadnice i sjemenje,

v) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

z) proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce,

ž) isporuke prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke (do 31. ožujka 2025.).

  • Snižena stopa od 0% na isporuku i ugradnju:

a) solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24)

0%, 5%, 13%, 25%
Porez na promet nekretnina

Stopa poreza na promet nekretnina je 3%.

*Prometom nekretnina ne smatra se stjecanjem nekretnina za koje se plaća porez na dodanu vrijednost (PDV). Porez na dodanu vrijednost (PDV) od 25% obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a kad isporučuju građevinska zemljišta i građevine, ili dijelove građevina (i zemljišta na kojima su izgrađene), ako se te građevine i njihovi dijelovi isporučuju prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine.

Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)

3%*

Za više informacija, molimo kontaktirajte Ministarstvo financija Republike Hrvatske:

Ministarstvo financija
Porezna uprava
Boškovićeva 5
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4809 000

https://mfin.gov.hr/