Postupak prijave

POSTUPAK PRIJAVE PROJEKTA I DONOŠENJA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:

1. Zainteresirani investitor (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), domaća ili strana pravna osoba registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom nadležnom administrativnom tijelu Obrascem za prijavu strateških projekata:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6109 875
E-mail: sip-strateski@mingo.hr

2. Sadržaj prijave:

Investitor uz prijavu obavezno prilaže i elaborat koji sadrži:

a) opis projekta i idejno rješenje izrađeno od ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva ukoliko se radi o infrastrukturnim građevinama, a koje sadrži opis zahvata u prostoru unutar obuhvata zahvata s jasno određenim građevinama izvan obuhvata zahvata koje su u funkciji realizacije projekta (prometna i druga infrastruktura) i izjavu o usklađenosti zahvata s prostornim planom i popis zemljišnoknjižnih čestica na kojima će se realizirati projekt, i

b) za sve zemljišnoknjižne čestice na kojima se planira provesti projekt potrebno je priložiti lokacijsku informaciju sukladno posebnom propisu ne stariju od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, potvrdu o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti i očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i

c) investicijski plan za razdoblje od najmanje pet godina koji uključuje informacije o izvorima i načinima financiranja strateškog projekta i koji obavezno sadrži bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, statističke i dinamičke ocijene investicijskog projekta i analizu rizika, i

d) dokaze o financijskoj sposobnosti koji obavezno uključuju revidirano godišnje financijsko izvješće za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave ukoliko investitor podliježe obvezi revizije, odnosno godišnje izvješće na propisanim obrascima za investitore koji ne podliježu reviziji, poslovna izvješća za tromjesečje koje prethodi predaji prijave projekta, obrasce BON 1 i BON 2 ne starije od 30 dana, i

e) u slučaju kada je investitor za potrebe projekta osnovao trgovačko društvo posebne namjene koje posluje na teritoriju Republike Hrvatske, a isti nije u mogućnosti dokazati svoju financijsku sposobnost za realizaciju projekta, osnivač trgovačkog društva koji je pravna osoba dužan je dostaviti podatke o svojoj financijskoj sposobnosti, ovjerene od nadležnog tijela u državi sjedištu investitora, a posebice: revidirano financijsko izvješće za zadnje dvije godine poslovanja, podatke o solventnosti ovjerene od strane nadležne bankarske/financijske institucije, te osnovne financijske pokazatelje poslovanja za zadnje dvije godine, i obvezujuće pismo namjere osnivača trgovačkog društva, i

f) detaljni profil trgovačkog društva, uključujući povezana trgovačka društva te referentnu listu, i

g) potvrdu da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja, te obvezu isplate plaća i drugih materijalnih prava radnika ugovorenih kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu, ne stariju od 30 dana.

Točke d) do g) ne odnose se na javne investicijske projekte.

3. Nadležno administrativno tijelo obavlja administrativnu provjeru zaprimljene prijave.

Tijela državne uprave dužna su u okviru svoga djelokruga, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, u roku od deset dana od dana zaprimanja, dati stručno mišljenje na zaprimljenu prijavu i predmetnu dokumentaciju te pisanu pozitivnu ili negativnu ocjenu o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta, a radi ocjene o prihvatljivosti strateškog projekta te upućivanja prijave na razmatranje Povjerenstvu.

Urednu i potpunu prijavu zajedno sa prikupljenim stručnim mišljenjima i ocjenama o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta nadležno administrativno tijelo upućuje na razmatranje Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata.

4. Povjerenstvo ocjenjuje prijedlog strateškog projekta i predlaže središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenja odluke o njegovu uvrštenju na Listu strateških projekata.

Povjerenstvo donosi odluku o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu pojedinog projekta i odluku o imenovanju voditelja iste.

5. Zadaće Operativne skupine:
a) utvrđivanje propisanih postupaka koji su potrebni za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta te obavještavanje investitora o istima,
b) provedba projekta, izrada cjelovitog pregleda upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti u svrhu provedbe projekta te izrada popisa akata nužnih za njegovu provedbu, a u roku od godinu dana od dana uvrštenja projekta na Listu strateških projekata,
c) međuresorno usuglašavanje i koordiniranje aktivnosti u pripremi i izradi akata za provedbu projekta te rokove njihova izvršenja,
d) utvrđivanje prijedloga odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta koji se upućuje Povjerenstvu.

6. Povjerenstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta.

7. Privatni ili javno-privatni investitor radi dokaza o namjeri realizacije prijavljenog projekta dužan je dostaviti Ministarstvu gospodarstva u roku od sedam dana prije potpisivanja Sporazuma, obvezno i sljedeće:
a) potvrdu domaće banke kojom investitor dokazuje da su na posebnom računu namijenjenom za realizaciju projekta, trgovačkog društva koje je podnijelo prijavu osigurana financijska sredstva u visini vrijednosti najmanje 5% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta, i/ili
b) u slučaju kada je investitor za potrebe projekta osnovao trgovačko društvo posebne namjene koje posluje na teritoriju Republike Hrvatske, potvrdu domaće banke kojom dokazuje da su na posebnom računu trgovačkog društva namijenjenom za realizaciju projekta, osigurana financijska sredstva u visini vrijednosti najmanje 5% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta, i/ili
c) dokaz o iznosu prethodno uloženih sredstava u realizaciju projekta u visini vrijednosti najmanje 5% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta, temeljen na potvrdi ovlaštenog revizora o visini izvršenog ulaganja, i/ili
d) obvezujuće pismo namjere domaće banke kojim dokazuje spremnost financiranja projekta.

8. Sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta s privatnim, javnim ili javno-privatnim investitorom sklopit će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo, prije donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske.

9. Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske koja se objavljuje u »Narodnim novinama«.