Poticaji za ulaganje

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore se ne mogu dodijeliti za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću; u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučaju ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili ako su potpore uvjetovanje njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače; u sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi; za proizvodnju i distribuciju energije, te energetsku infrastrukturu; za razvoj širokopojasnih mreža; za istraživačku infrastrukturu; za sektor brodogradnje; za sektor financija i osiguranja; za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja; za sektor trgovine; za sektore gradnje i poslovanja nekretninama; i za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa

Klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Kategorija poduzetnika* Broj zaposlenih Godišnji prihod ili Ukupna aktiva
Veliki ≥ 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Porezni poticaji
Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Umanjenje stope poreza na dobit Razdoblje (godine)
0,15 -1 (0,05-1 za mikro i za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
5(3 za mikro, 10 za centre
za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)
3 (SME), 5 (veliki) 50% 10 (5 za mikro)
1-3 10 3 (SME), 5 (veliki) 75% 10
>3 15 3 (SME), 5 (veliki) 100% 10
Poticaji za zapošljavanje
Stopa nezaposlenosti po županijama Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti** Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške*** i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti***   
<10% 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (1,500 €) +25% (750 €)
4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (600 €) +25% (300 €)
10-20% 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (3,000 €) +25% (1,500 €)
8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (1,200 €) +25% (600 €)
>20% do 30% (max. 9,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 9. stavkom 3. Uredbe o poticanju ulaganja* +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)
12% (max. 3,600 €)  za zapošljavanje ostalih osoba +50 % (1,800 €) +25% (900 €)

* visina iznosa potpore računa se kao postotak prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta i odnosi se na osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih i osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te , osobe kojima je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka. Za zapošljavanje drugih kategorija radnika odobrit će se 40% iznosa potpore.

** Razvojno inovacijske aktivnosti:

 • Aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

*** Aktivnosti poslovne podrške:

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima – svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti: usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audio-vizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
 • Logistički i distribucijski centri: usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju: intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara.
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera: razvoj i primjena informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja.

**** Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti:

 • Aktivnosti kreativnih usluga: aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti
 • Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su:
  • projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije minimalno četiri zvjezdice, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi
  • projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština, difuzni hotel i druge vrste smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine, uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove
  • projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju: zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, golfski, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti
  • projekti nautičkog turizma, kategorije četiri sidra ili više sidara
  • projekti zabavnih i tematskih parkova
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.
Potpore za razvojno–inovacijske aktivnosti

Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja

Ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

do 50% prihvatljivih troškova usavršavanja** + 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom* +10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku* +20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku*

*ne smiju premašiti 70% prihvatljivih troškova usavršavanja, niti 50% visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem
**Prihvatljivi troškovi usavršavanja su troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju; troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. Troškovi smještaja su isključeni. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti Poticaji za kapitalne troškove
10-20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

>20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte
Broj novootvorenih radnih mjesta Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više 25%
300 i više 50%
500 i više 100%
Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Neaktivnom imovinom u smislu ovog Zakona ne smatra se ona neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima neriješene imovinskopravne odnose, imovina na kojoj postoji bilo koja vrsta upisanog tereta te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog, šumskog ili turističkog zemljišta.

Iznos investicije (€  mil.) Broj novozaposlenih Obvezno investiranje u neaktivnu imovinu  Potpora Postupak za dobivanje zakupa
3 15 povećanje vrijednosti neaktivne imovine za 50% unutar 3 godine od davanja imovine u zakup u odnosu na procijenjenu vrijednost imovine u trenutku davanja u zakup besplatan zakup neaktivne imovine do 10 godina* od početka ulaganja  za ulaganje u JLS nižeg indeksa razvijenosti (I.-IV.) – bez dodatnih uvjeta
za ulaganje u JLS višeg indeksa razvijenosti (V.-VIII.) – nakon tri kruga javnog natječaja za prodaju imovine

*nakon isteka zakupa ili dostizanja maksimalnog intenziteta potpore, korisnik potpore može s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopiti Ugovor o kupnji te imovine

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Samo za projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji, odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima.
Minimalni iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu je 500.000 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.

Iznos investicije (€ mil.) Razlika u razini produktivnosti po zaposleniku nakon 3 godine Potpore za modernizaciju poslovnih procesa (umanjenje stope poreza na dobit)
0,5 – 1 >10%

u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja

50%
1 – 3 75%
> 3 100%

*Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva unos dugotrajne imovine opreme/strojeva u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: specijaliziranih robota, robotskih sustava i robotskih stanica, opreme/strojeva za automatizaciju i samokontrolu proizvodnih procesa, automatskih sustava za upravljanje proizvodnjom i opreme/strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa. Modernizacija, odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva i unos dugotrajne nematerijalne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne nematerijalne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira poput: zadnje generacije softvera za upravljanje automatiziranim proizvodnim procesima u proizvodno-prerađivačkoj industriji, softvera u funkciji digitalizacije proizvodnih procesa i proizvodnje, softvera za razvoj samokontrolirajućih sustava, logičkih kontrolera i automatiziranih linija proizvodnih procesa i softvera za strojno učenje, razvoj umjetne inteligencije i vizualizaciju sustava.

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju ulaganja poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

sažetak potpora_pdf

prijava obrasci