Plaće

Zakon utvrđuje obvezu određivanja bruto plaće koja mora biti navedena u ugovoru o radu i koju će poslodavac isplaćivati radniku za obavljeni rad. Također, zakonskim se odredbama utvrđuje minimalna bruto plaća koju poslodavac mora isplatiti radniku za obavljeni rad.

Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.

Visina minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosi 4.687,50 kuna.

Radnik koji prima plaću obveznik je poreza na dohodak od nesamostalnog rada, prireza porezu na dohodak i doprinosa iz plaće. Obveznik obračuna, obustave i uplate navedenih davanja u ime radnika je poslodavac.

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice kroz razdoblje do pet godina i to:
– doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i
– doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – po stopi od 5%.
U navedenom razdoblju do pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Za mlade osobe do 30-te godine života smanjen je porez na dohodak od nesamostalnog rada za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn, i to

  • za 100% osobama do 25 godina života – dakle iste su u cijelosti oslobođene plaćanja poreza na dohodak,
  • za 50% osobama u dobi od 26. do 30. godine života.

Pritom propisano oslobođenje odnosno umanjenje provodi Porezna uprava u posebnom postupku utvrđivanja poreza što znači da poslodavci tijekom godine za te osobe obračunavaju predujam poreza na način propisan za sve druge radnike, bez oslobođenja odnosno umanjenja.

Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez.

U nastavku je primjer obračuna plaće u Gradu Zagrebu s faktorom osobnog odbitka 1.

BRUTO 2 Iznos 8.737,50 HRK
Doprinosi na plaću 16.5% 1.237,50 HRK
BRUTO 1 Iznos 7.500 HRK
Doprinosi iz plaće (I stup mirovinskog osiguranja 15% i II stup mirovinskog osiguranja 5%) 1.500 HRK
DOHODAK Iznos 6.000 HRK
Olakšica (1) 4.000 HRK
Oporezivi dohodak 2.000 HRK
Porez (20%) na dohodak ispod 360.000 HRK godišnje 400 HRK
Porez (30%) na dohodak iznad 360.000 HRK godišnje 0 HRK
Ukupno porez 400 HRK
Prirez (18%) 72 HRK
Ukupno porez i prirez 472 HRK
NETO PLAĆA Iznos 5.528 HRK