Plaće

Zakon o radu utvrđuje obvezu određivanja bruto plaće koja mora biti navedena u ugovoru o radu i koju će poslodavac isplaćivati radniku za obavljeni rad. Također, zakonskim se odredbama utvrđuje minimalna bruto plaća koju poslodavac mora isplatiti radniku za obavljeni rad.

Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnima osobama u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu iznosi 1.584,00 EUR. Propisana minimalna bruto-plaća za 2024. godinu iznosi 840,00 EUR.

Radnik koji prima plaću obveznik je poreza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa iz plaće. Obveznik obračuna, obustave i uplate navedenih davanja u ime radnika je poslodavac.

Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez.

Primjer obračuna plaće za Grad Zagreb:

BRUTO 2 Iznos 2.253,11 EUR
Doprinosi na plaću 16.5% 319,11 EUR
BRUTO 1 Iznos 1.934,00 EUR
Doprinosi iz plaće (I stup mirovinskog osiguranja 15% i II stup mirovinskog osiguranja 5%) 386,80 EUR
DOHODAK Iznos 1.547,20 EUR
Osnovni odbitak* 560,00 EUR
BRUTO 2 Iznos 2.253,11 EUR
Oporezivi dohodak 987,20 EUR
Porez (23,6%**) na dohodak ispod 50.400,00 EUR godišnje 232,98 EUR
Porez (35,4%**) na dohodak iznad 50.400,00 EUR godišnje 0 EUR
Ukupno porez 232,98 EUR
NETO PLAĆA Iznos 1.314,22 EUR

 

* Osobni odbitak poreznog obveznika čini osnovni osobni odbitak uvećan za dijelove i iznose osobnog odbitka na koje porezni obveznik ostvaruje pravo pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na dohodak
** Stope ovise o mjestu prebivališta/uobičajenog boravišta poreznog obveznika

Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice kroz razdoblje do pet godina i to:

  • doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – po stopi od 5%.

U navedenom razdoblju do pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23)

Za mlade osobe do 30-te godine života smanjen je porez na dohodak od nesamostalnog rada za plaću do godišnje osnovice od 50.400,00 EUR i to:

  • za 100% osobama do 25 godina života – dakle iste su u cijelosti oslobođene plaćanja poreza na dohodak,
  • za 50% osobama u dobi od 26. do 30. godine života.
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)