Dozvola za boravak i rad

Uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o strancima (NN, 133/20, 114/22 i 151/22).

Dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Umjesto prijašnjeg modela zapošljavanja državljana trećih zemalja na temelju godišnjih kvota koje je utvrđivala Vlada RH, od 2022. godine uveden je novi model kojim se poslodavci za pronalaženje radne snage moraju prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada)..

Poslodavci su za zapošljavanje državljana trećih zemalja dužni prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova putem nadležnih policijskih uprava odnosno policijskih postaja zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima.

Test tržišta rada poslodavci nisu dužni zatražiti ako:

  • se radi o produženju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
  • se radi o deficitarnim zanimanjima za koje je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo Odluku, koja se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • se zapošljavaju državljani trećih zemalja u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine.

U slučaju nepronalaženja domaće radne snage Hrvatski zavod za zapošljavanje, će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje Ministarstvu unutarnjih poslova putem policijske uprave odnosno policijske postaje.

Ministarstvo unutarnjih poslova putem policijske uprave odnosno policijske postaje će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti elektroničkim putem, mišljenje za izdavanjem dozvole za boravak i rad za konkretnog državljanina treće zemlje kod hrvatskog poslodavca.

Na gore opisan način koji regulira zapošljavanje državljana trećih zemalja, propisano je da će uvjete koje mora ispunjavati poslodavac za izdavanjem pozitivnog mišljenja provjeravati Hrvatski zavod za zapošljavanje, a uvjete za boravak državljanina treće zemlje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje.

Dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Sukladno članku 110. Zakona o strancima je izričito propisano u kojim slučajevima Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje može samostalno izdavati dozvole za boravak i rad odnosno kada NIJE potrebno provođenje testa tržišta rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi za izdavanjem dozvole boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se odnose na:

  • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
  • zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
  • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (između ostalog, ključnom osoblju u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima, državljaninu treće zemlje radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, visokokvalificiranom državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za izdavanje EU plave karte, državljaninu treće zemlje pružatelju usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a i ne radi se o povezanim društvima, državljaninu treće zemlje koji je rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik premješten unutar društva, državljaninu treće zemlje premještenom unutar društva u svrhu dugoročne mobilnosti, državljanima trećih zemalja koji dolaze na određeno razdoblje za obavljanje određenih poslova sukladno sporazumima koje je Vlada zaključila s trećim zemljama, državljaninu treće zemlje koji dolazi radi provođenja strateških investicijskih projekata ili je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, te ostalim nužnim osobama, osim osobama koje su premještene unutar društava, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije).

Za gore navedene kategorije dozvola, zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad mogu podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema:

  • mjestu namjeravanog boravka,
  • rada državljanina treće zemlje, ili
  • sjedištu poslodavca.

O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Produljenje dozvole za boravak i rad

Zahtjev za produljenjem dozvole za boravak i rad podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole za boravak i rad u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, koja i odlučuje o produljenju.

O zahtjevu za produljenje dozvole za boravak i rad policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je odlučiti prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.

Napomena: Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad podnosi se policijskoj upravi odnosno postaji najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja navedene dozvole, koja je dužna o produženju odlučiti u roku od tri dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rad državljana država članica EGP i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Više