Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Autobusni kolodvor Osijek | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0002/2011
Javni partner Grad Osijek, Osijek, Hrvatska, OIB:30050049642
Privatni partner Panturist d.d.
Datum potpisivanja 02.05.2007.
Datum primjene 02.05.2007.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina
Model JPP-a ugovorni
Svrha ugovora

Stavljanje u funkciju zemljišta u vlasništvu Grada Osijeka i izgradnja novog Autobusnog kolodvora s pratećim sadržajima i poslovnim prostorom.

Predmet ugovora

Dodjela isključivog prava građenja za korištenje građevinskog zemljišta te financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje i održavanje zgrade kolodvora.

Područje primjene

Osijek

Glavne djelatnosti

projektiranje, građenje, financiranje, upravljanje, održavanje, pružanje javne usluge

DPN

OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek, Hrvatska, OIB:44610694500

Obveze javnog partnera Grad Osijek Dodjeljivanje privatnom partneru isključivog prava građenja za korištenje građevinskog zemljišta.
Obveza da će u zoni oko zgrade Autobusnog kolodvora zabraniti parkiranje na javnim površinama, a ukoliko to dozvoli cijena parkiranja će biti bar dvostruko veća od cijene parkiranja u garaži.
Donošenje Odluke o zabrani prihvata putnika za sve autobuse, bilo linijske, bilo izletničke na cijelom prostoru Grada Osijeka, osim na Autobusnom kolodvoru, ukoliko to ne podliježe posebnim propisima ili se ugovorne strane ne dogovore drugačije.
Pružanje sve razborite pomoći privatnom partneru, po zahtjevu privatnog partnera, kako bi se privatnom partneru omogućilo pravodobno ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.
Osiguravanje dokumenata, suglasnosti i dozvola za koje je odgovoran.
Omogućavanje privatnom partneru odlaganje iskopa i građevinskog otpada na odgovarajuću deponiju za sve vrijeme obavljanja radova uz propisanu naknadu.
Osiguravanje privatnom partneru dobivanja služnosti prolaza i provoza gdje je to potrebno radi nesmetanog pristupa zemljištu i obavljanja radova prema ugovoru.
Snašanje svih eventualnih poreza i doprinosa koji proizlaze iz činjenice davanja prava građenja na zemljištu kao i sva eventualna porezna i druga davanja (uključujući porez na promet te sudske i javnobilježničke troškove), prema važećim zakonima i propisima, prilikom prestanka ugovora i predaje zgrade u vlasništvo i posjed javnog partnera.
Plaćanje svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po javnom partneru.
Obveze privatnog partnera

Financiranje, projektiranje, građenje, upravljanje i održavanje zgrade.
Redovito plaćanje mjesečne naknade za korištenje zemljišta.
Pribavljanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola za građenje i uporabu zgrade.
Pribavljanje potrebnih novčanih sredstava.
Pristupanje obavljanju potrebnih radnji na pripremi gradnje i gradnji zgrade.
Snašanje troškova izrade Idejnog projekta zgrade i traženje suglasnosti Grada Osijeka na taj projekt.
Ishođenje lokacijske dozvole na svoj trošak.
Izrada Glavnog projekta zgrade i pribavljanje kontrole Glavnog projekta u skladu sa Zakonom o gradnji.
Ishođenje građevinske dozvole na svoj trošak.
Omogućavanje javnom partneru da putem ovlaštenog predstavnika ostvaruje uvid u izradu projektne dokumentacije i realizaciju gradnje.
Osiguravanje od uobičajenih rizika cijelo vrijeme izgradnje i korištenja zgrade.
Snašanje svih troškova održavanja i uporabe zgrade kroz čitavo vrijeme trajanja ugovora, uključivo plaćanje svih komunalnih naknada, poreza i prireza te drugih davanja.
Održavanje zgrade i poduzimanje svih radnji potrebnih za normalno poslovanje i funkciju Autobusnog kolodvora u skladu sa svim mjerodavnim propisima.
Priprema i vođenje urednih, točnih i potpunih knjiga (građevinskog dnevnika i druge dokumentacije građenja).
Dostavljanje javnom partneru tromjesečnih izvješća o izvođenju radova.
Omogućavanje javnom partneru pregled izvedenih građevinskih radova.
Odmah po dobivanju uporabne dozvole za izgrađene zgrade, privatni partner će dio zgrade u kojem je Autobusni kolodvor početi koristiti, ukoliko ima licencu za obavljanje kolodvorskih usluga ili dati u zakup temeljem javnog natječaja.
Dio zgrade smije kao Autobusni kolodvor koristiti samo tvrtka koja ima licencu za obavljanje kolodvorskih usluga prema Pravilniku o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga.
Održavanje Autobusnog kolodvora u radnom, urednom i održavanom stanju i osiguravanje njegove neprekinute funkcije sukladno mjerodavnim propisima za cijelo vrijeme trajanja prava građenja.
Snašanje svih troškova vezano za planove, dozvole i potrebne suglasnosti za čije je ishođenje odgovoran.
Plaćanje svih globi i kazni i snašanje svojih troškova i troškova javnog partnera, a koji su nastali zbog nepoštivanja propisa.
Davanje prednosti, pod istim uvjetima, zapošljavanju osoba s područja javnog partnera.
Davanje odgovora, dokumentacije i informacija javnom partneru koje javni partner u razumnoj mjeri zatraži pisanim putem.
Plaćanje odnosno nadoknada svih novčanih kazni i šteta koje su posljedica povrede ugovora po njemu.

Naknada koju javni partner prima od privatnog partnera Grad Osijek 0,13 EUR mjesečno
Građevine Autobusni kolodvor u Osijeku Nova zgrada Autobusnog kolodvora na uglu Kašićeve i Kačićeve ulice u Osijeku sadrži: 1. Autobusni kolodvor A kategorije 2. Prateće sadržaje autobusnog kolodvora 3. Poslovni prostor s garažama 4. Potrebnu infrastrukturu na cijelom zemljišnom području.
Lokacije građevina Osijek
Kapitalni troškovi JPP projekta 15.926.737,01 EUR